Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Jens Hansen (1849-08-10)

Jens Hansen Braaby til Pastor Fenger *) .
4de Bataillon. Sorø-Egnen.
Kjær 10 August 1849.

Høit elskede Fenger!

Deres kjærlige Skrivelse af 26de f. M. har jeg med Glæde modtaget, hdorfor De være hjertelig takket, da det var mig meget kjært at høre at Par Ord fra Dem, og Deres Brev indeholdt og en Formaning til mig om at holde fast ved Herren. Ja kunde vi kun ret holde fast ved ham, hvor vi end er, og ganske overgive os i hans saderlige Varetægt, saa vil han sikkert beskjærme og bevare os, hdor vi end er; vi veed jo, at ikke en Spurv falder til Jorden, uden det er hans Villie. Det kan jo ikke nægtes, at Feltlivet fører mange Besværligheder med sig, men ogsaa heraf veed Herren at udlede noget Godt og alle Ting maae tjene dem til Gode, som elske Gud; og jeg kan heller ikke sige, at Feltlivet falder mig saa besværligt, som jeg s. 199 forestillede mig, mens jeg var hjemme, men gaaer langt bedre end jeg havde ventet det. Jeg har i den senere Tid havt mange glade Timer, da jeg er blevet bekjendt med mange kjære Brøbre i Christo og vi ofte, naar Tiden tillader det, samler os og taler med hinanden om de Ting, som hører til Guds Rige, og der er endog flere Gange givet Leilighed til at vi har været i Kirke og der hørt det livsalige Evangelium forkynde til Sjælenes Frelse; og sidste Søndag havde vi Kirkegang under aaben Himmel, hvor vores Feltpræst Hr. Mag. Hammerik prædikede for os over Evangeliet om den utro Huussoged. Hans Prædiken lød meget alvorlig over de Ord: gjør Regnskab for din Huusholdning, thi du kan ikke længer forestaae Huset, og opmuntrede os til at søge Herren, medens det endnu er Tid, at naar Christus og vil kalde os til Regnskab, vi da kunde være beredt. Ja vi har meget at takke Gud for, thi medens vi vare smaae og ikke kjendte Forskjel paa Høire eller Venstre, optog han os i den hellige Daab i sin Kirke og Menighed, og indtil denne Dag har hans Naade været meget rund over os, saa lad os sige med Psalmen:

Du, som os as Naade stor
Har gjeufødt med Band og Ord,
Hjælp vi bær vort Christennavn
Dig til Ære og os til Gavn,
Holde tro vor Daabespagt,
Staae mod Fjenden ret paa Vagt,
Faae med Synd og Døden Magt.

Ogsaa i det Timelige har Herren jo naadig hjulpet os, og vi har meget at takke ham for; thi naar vi skuer udover Markerne og seer Sæden modnes til Høsten, det er jo ham, som har frembragt Alt, og naar vi med Glæde erindrer den mærkelige 6te Juli, saa var det og ham, der gav os Kræfter og Mod til at stride, og gav Seiren i vor Haand, som vist ikke vil blive uden Velsignelse. Nu har vi Vaabenstilstand og maaskee Herren i den Tid vil hjælpe os, at vi kan faae Fred; men er det hans Villie, at vi atter skal kalbes til Strid for vort elskede Fædreland, saa vil vi bede ham at give os Kræfter til at stride s. 200 og selv stride med og for os, saa ved hans naadige Hjælp skal vi dog engang seire baade over Sjælens og Legemets Fjender og komme hjem til det himmelske Fædreland, hvor ingen Fjende mere skal forurolige os, men hvor vi evig skal glæde os og fryde os med hverandre; dertil give Herren os sin Naade for Jesu Skyld.

Jeg skal nu hilse Dem mange Gange fra den kjære Hr. Mag. Hammerik, som jeg har havt den Glæde at tale med i Sønderborg. Han var meget kjærlig at tale med, han forærede mig en liden Bog, som har til Overskrift: Seile-Regler for Reisen til Evigheden, og bad mig oftere at komme til ham, naar der gaves Leilighed, og det var ham meget kjært at høre, at Alt stod vel til hos Dem, og han bad mig at hilse, naar jeg skrev igjen til Dem. — Jeg skal hilse fra flere Kjære Brødre, som godt kjender Dem. Jeg har havt den Glæde at læse et Brev, som Hr. Past. Willemoes havde skrevet til en Soldat, som heder Ole Nielsen Hyllede, som og godt kjender Dem, og det var meget kjærligt, og saaledes opbygger vi os imellem hinanden. Tør jeg bede Dem at hilse mine Forældre og Hans Ostersen og flere gode Venner. Tør jeg sende en Hilsen til Deres elskede Moder og Broder i Kjøbenhavn. Sluttelig er De kjærligst hilset og Deres hele Huns fra mig, Deres Ven

Jens Hansen Braaby.

Jeg haader at De ikke forglemmer mig, men atter sender mig et Par Ord, naar Deres Leilighed kan tillade det.

Ærbødigst
I. Hansen Braaby.