Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Christen Jensen (1849-08-24)

Christen Jensen til sin Broder.
3die Jægercorps. Varde-Egnen.
Hygind ved Assens 24 August 1849.

Kjære Broder!

. . . . . Jeg vil bede Dig, at Du opsører Dig som en Karl paa forestaaende Session. Jeg vil nemlig advare Dig for det Blanke, det fordærver mangen brav Karl; jeg veed, at Du har været en Elsker af dette, men for en Soldat er det en saare skadelig Ting; det fordærver Sundheden, naar man kommer beruset paa Vagt, og maa ligge hele 24 Timer under åben s. 204 Himmel og udsove Rusen. Men det tænker jeg heller ikke der skal være nogen Fare for Dig, derimod troer jeg, at der bliver en rask Iæger af Dig, og saasandt Du opføorer Dig godt, kan Du vente at blive forfremmet, thi de Raskeste har altid For¬trinet i denne Henseende, og Du er ogsaa vant til at komme iblandt Fremmede, derfor behøver jeg ikke at trøste Dig i denne Henseende med kjællingagtige Talemaader; men Du veed jo at der er en Gud til, som er med og over os, hvor vi reiser, naar vi blot holder os til ham; uden ham er Soldaten Ingen¬ting, thi vi maae gaae Døden under Øine hvert Øieblik, men naar vi saa hæver vort Øie op til ham i en ængstelig Stund, saa nedsender han sin milde Trøst i vore Hjerter og vi gaaer med frisk Mod den uvisse Fremtid imøde; vi veed, at uden hans Villie ikke en Spurv falder til Jorden, hvormeget mere fkal han ikke sørge for sine fornuftige Skabninger. Nu beder jeg Dig hilse mine Forældre og hvem Du ellers taler med af mine gode Venner og Bekjendtere. Jeg ønsker Dig et glæde¬ligt Efteraar med Helsen og Sundhed, Lykke og Velsignelse. Lev vel.

Din Broder
Christen Jensen.