Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Christen Jensen (1849-12-22)

Christen Jensen til sin Broder.
3die Jægercorps. Varde-Egnen.
Kekkenæs 22 December 1849.

Kjære Broder!

. . . . Jeg seer af din Skrivelse at Du er blevet kasseret paa Sessionen indtil videre, som paa en Maade er ret godt, da det er saa ulykkelige Tider, vi lever i for Soldaten, men paa s. 205 den anden Side gjør det mig ondt, at Du saaledes har lidt Tab af din Sundhed, men Du skriver, at Du ingen Hindring har deraf, saa er det ret godt, men dog vil jeg raade Dig at Du søger Doctoren og faaer det kureret itide, thi ellers kan Du maaskee komme til at bære det saalænge Du lever. For Soldaterstanden skal Du slet ikke frygte; er det maaskee engang imellem farefuldt og besværligt at udføre vore Pligter som Sol¬dat og Kriger, saa nyder vi igjen ti Gange Løn derfor, naar man bliver modtaget som Søn og Broder overalt, hvor man reiser, naar man opreiser Ӕresporte og jubler os imøde som en Konge, en Fyrste. Nei jeg takker den Gud, der har givet mig sunde Lemmer, at jeg tør regne mig blandt mit Fædrene¬lands Forsvarere og kæmpe for dets Frihed og Ӕre; ja jeg har endnu ikke et Øieblik beklaget mig over at være bleven Sol¬dat, den Aarstid er det Fornøieligste i mit Liv. — Nu vil jeg afbryde min Skrivelse med mange kjærlige Hilsener til alle mine Slægtninge og gode Venner, og til mine Forældre og Brødre, men først og sidst til Dig, jeg ønsker at Du snart igjen maa vorde karsk og sund. Jeg ønsker Dig og mine For¬ældre og Brødre og alle øvrige Slægtninge og gode Venner et glædeligt Rytaar med Helbred og Sundhed, Lykke og Herrens Velsignelse! — Lev vel.

Din hengivne Broder
Christen Jensen.

s. 206