Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Marie Severine (1850-05-31)

Brev fra en Pige til en Soldat, hendes Kjæreste.
Gammelgaard 31 Mai 1850.

Kjære uforglemmelige Ven!

Jeg takker Dig for din Skrivelse af 24de dennes, den modtog jeg med stor Glæde den 30te; og hvor glad blev jeg ikke ved at modtage den, da jeg deraf seer, kjære Ven, at din Reise er gaaen lykkelig og Du er lykkelig kommen til dine Kammerater, saa gaaer jo Tiden bedre end i de sidste Øieblikke, Du var her; men hvor de staaer tydelig for mit Blik endnu, og aldrig i mit Liv kan jeg glemme dem, Du evig kjære Ven, Du er allene den, dette Hjerte slaaer for. Og hvor glad er jeg ikke ved den Tanke, at jeg har en trofast Ven i Dig, alligevel Du er langt borte, hvor mit Blik ei kan naae Dig, men med et længselsfuldt Hjerte falder jeg i Søvn om Aftenen og med den samme Tanke vaagner jeg. Du kan troe, det er kjedelig paa Gaarden nu, men jeg gaaer op til din Søster og saa gaaer vi ud i Mørkningen, men naar hun gaaer fra mig, saa er jeg saa allene. Men hvad kan det hjælpe, kjære, søde Ven, det er jo Ӕren og Pligten, der byder det, og jeg vil være tilfreds med den Tanke, bare Du kunde komme godt hjem igjen, at jeg kunde see og omfavne Dig, min Kjære. Du har jo været heldig i mangen farlig Kamp, og jeg vil altid bede til den godeste Gud, at han vil beskjærme og bevare Dig, at Du kan komme frisk og rask hjem til os, som holder saa meget af Dig. Jeg s. 210 vil lade Dig vide, kjære Peder, vi har faaet en ny Kudsk; jeg kan et beskrive Dig mine Tanker, naar jeg seer ham paa din Plads enten i Gaarden eller paa Vognen, men jeg har ei talt et Ord med ham endnu; han kom endda Dagen efter Du var reist, hans Opholdssted er meest i Kudskkammeret. Jeg skal hilse Dig saa mange Gange fra Jens Peter, han har baaren din Kiste hen til sig i sit Kammer og han har sat noget under den, fordi Musene et skulde komme til den. Jeg skal og hilse Dig fra alle Pigerne, men især være Du tusinde Gange hilset fra mig din til Døden hengivne Veninde. Lev stedse vel, Du Evigkjære. Adjø, adjø, lev vel.

Din hengivne
Marie Siverine.

Hilsen til Dig fra Søster og Børn. Vi skal hilse Dig fra vor Søster Grete; hun kom hjem den 26de dennes, de var allesammen her den 28de og 29de og da lod jeg Maren gaae ned og hente din kjære Marie. Hvor jeg er glad ved Marie og hvor vor Søster var glad; vi savnede blot Dig, men Du kan jo ogsaa komme hjem. Gud hvor vi Søskende dog maae ud i Verden.

C. S.