Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: P. Pedersen (1850-07-30)

P. Pedersen Grædde til en Ven.
3die Depoteompagni.
Putgaarden paa Femern 30 Juli 1850.

Min kjære Jens!

. . . . .Vi ankom her d. 17de om Morgenen Kl. 3 og gik i Land uden Modstand. En Deel af Landbevæbningen var dog samlet i Burg, men efterhaands som vi rykkede nærmere, for¬svandt noget af det Vigtigste, Krigeren eier, nemlig Væbningens hele Mod, og med Modet hele Skaren, saa Alt var roligt, da vi kom til Byen. Vi hvilede en halv Timestid der, og drog derpaa til Femernsund og kom strax paa Vagt, og vi havde s. 216 ingen Ro havt de sidste 48 Timer og var marscheret omtrent en 3 Miil paa Øen, og havde næsten ingen Spise og slet Intet at drikke, saa Du kan troe, det var intet mindre end behageligt. Og dog var vi saa glade som man sjelden seer Folk at være; thi vi var kommen i Besiddelse af Øen uden Blodsudgydelse og var alle uskadt samlede, som reiste fra Als. Indvaanerne er meget tydsksindede og kan hverken tale eller forstaae Dansk. Der er hverken Brænde eller Tørv her paa Øen, og de maae derfor benytte tørrede Kokasser, som de vender, naar de er halvtørre, og behandler omtrent paa samme Maade som Tørv hos os. Jordbunden er af ret god Beskaffenhed, dog ikke saa god som paa Als; her bruges 6 til 8 Heste for en Ploug og 4 til 6 for Harven. Deres Huse staaer alle i Rad ved Siden ad hinanden med Enden til Gaden eller Veien, som gaaer igjennem Byen; thi Du maa vide, her er ikke udskiftet og Alt er derfor sammenpakket i store Byer. Husene er her ualmindelig brede eller vide, nemlig fra 20 til 24 Alen, og Loen er langs ad Huset i Midten; er det et Stuehuns, er der Værelser og Kjkken til begge Sider; er det et Udhuus, er der Kornlader og Stalde i Midten o. s. v. Skorstenene er paa mange Steder ikke høiere end netop over Loftet, og Røgen spadserer saa over hele Huset og maa see at finde ud, hvor den kan. Nu har Du her, min Ven, en kort Beskrivelse af Øens Beskaffenhed, til næste Gang skal Du faae mere. Jeg slutter med at sende Dig Tusind hjertelige og venlige Hilsener fra din altid forbundne og sande Ven

P. Pedersen Grædde.