Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: H. Hansen (1850-11-01)

H. Hansen til sin Familie.
1ste Forstærknings-Bataillon. Møen.
Lille Dannevirke 1 November 1850.

Kjære Forældre og Brødre!

. . . . Jeg er ved Helsen og har det godt efter de Omstændigheder, man lever i, og derfor tager jeg nu til Pennen for at bringe Eder min store Tak for al den Godhed, I har viist imod mig, at I har sendt mig baade Penge og Klæder; men det træffer og i en heldig Tid, da jeg har det brugeligt for Øieblikket. Det er ingen Sag for Karle, som er i Krigen, naar de kuns har Forældre eller Venner, som de kan skrive til En eller Anden; derfor bringer jeg Eder min Tak endnu engang for al den Godhed, I har viist imod mig; I har Medlidenhed med os og tænker paa os; I har viist Forældre- Kjærlighed imod os, baade nu denne Gang og al den Tid, siden den almægtige Gud bragte os til Verden. Nu er jeg et ungt Menneske og maa prøve Verden nu i disse Aaringer, og vandre omkring blandt Fremmede, men kan dog godt komme s. 249 ud af bet i Eenlighed, med hvem jeg kommer til. Gud veed om jeg skal prøve saa meget som I, mine kjære Forældre, haver prøvet; siden den Tid jeg kan huske det, saa har der været megen Fattigdom imellem os, og vi alle har været meget ringe anseet, hvor vi er kommet frem; der var I, Fader og Moder, og vi alle var meget nedslaget i den Tid; men saa vendte Bladet sig, og den som styrer det Hele, han saae med Kjærlighed til os allesammen, saa at det blev bedre, saa at vi alle med Stræbsomhed arbeidede os en Smule frem og fik betalt Alt hvad vi skyldte ud, hvorfor vi alle maae takke Gud, at han har lagt sin Velsignelse i vort Arbeide. Der var ikke Mange der kom bedre frem i de sidste Tider end vi der Østen fra, naar vi skulde kjøre nogle Steder hen, hvorfor jeg ønsker af Hjertet, at I maae blive ved det til jeg kommer hjem. Peder kan jeg ikke hilse Eder fra, formedelst jeg har ikke faaet det at vide, hvor han er kommet hen; efter det jeg har hørt, skal han være reist fra Valdemars Slot til Kjøbenhavn. Lev vel Alle, det ønskes af mig

H. Hansen.