Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Ole Andreasen (1848-03-28)

Breve fra Ole Andreasen til sin Moder, sine Søskende, Svoger og Venner.
2det Jægercorps, 2det Compagni. Jægerspriis. Dodelig saaret i Slaget ved Fredericia den 6te Juli 1849.
Helsingør 28 Marts 1848.

Gode Venner!

Jeg vil endnu tilskrive Eder mens jeg er her i Byen; jeg veed endnu ikke, hvorlænge jeg bliver her, men vi venter hver Dag Marschordre at reise til Holsteen, som vi ikke blive fri for. Jeg beder Eder for Alting ikke at være formeget utaal- modige for min Bortreise, da det er meget usikkert, at vi nogen Tid kommer i Slag; thi det kan jo blive afgjort i Mindelighed, naar vi kommer der. Jeg skal have kjøbt mig et Par nye Skoe, thi det er muligt, at vi kommer til at marschere den meste Vei dertil; vel har Helsingørs Borgere tilbudt 150 Vogne til at kjøre os til Roeskilde, og har tillige tilskrevet Roeskilderne at fortsætte vor Reise, og deraf kan man see, hvad Godhed de har for os, og hvad Had enhver retsindig Dansk har til de Tydske, som uden skjellig Aarsag har kastet sig op imod deres retmæssige Herre og Konge. Tiden er kort, jeg kan ikke skrive saameget, som jeg havde Lyst til, men jeg hilser Eder paa det Kjærligste, alle gode Venner, og jeg vil tillige sende en Sang, som er uddeelt til enhver af os, hvilket er de indholdsrige Ord, s. 256 som er nok til at opmuntre enhver ærlig Soldat, som er dansk af Hjertet og som elster sin Konge og Fædreneland.

Slesvig Tydsken ei maa have,
Da var Alt af Lave.

Intet Videre denne Gang, for Penge frygter jeg ikke, jeg har endnu 2 blaae Sedler i min Tegnebog. Levvel! det ønskes af mig

Ole Andreasen.