Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Ole Andreasen (1848-10-23)

Barnehøigaard pr. Faaborg23 Oktober 1848.

Kjære Moder og Søskende!

Da jeg i den sidste Tid har faaet adfkillige Breve fra gode Bekjendtere, baade fra Hjemmet og fra Jylland, faa forundrer det mig dog meget, at jeg ikke i faa lang Tid har faaet noget fra Jer Haand, uagtet jeg nu i over fjorten Dage har ventet stærkt derpaa. Jeg har, fom I veed, faaet de 5 Rbdl., fom blev mig sendt det første jeg kom her til Fyen, og siden s. 265 har jeg ikke faaet Skrivelse hverken hjemme fra eller fra Frants, men derimod har jeg faaet Brev fra Lars Hansen og fra Hønsekræmmerens Anders, som jeg igjen har tilfkrevet. Jeg tvivler ikke paa at I jo nok har tilfkrevet mig, men maafkee Brevet er gaaet feil eller ogsaa det er paa Reisen til mig, i saa Fald bekommer jeg det nok. Jeg har hørt, at det idag skulde være en Asgjorelses-Dag, om vi skal have Krig eller Fred, og hvis det sidste bliver Tilfældet, som vi alle ønsker, saa venter jeg dog at komme hjem i Vinter. Dog ønske vi ikke, at Freden skulde blive til Skade for den danske Nations Ere, og vi kunne unægtelig ogsaa have Morskab af at tugte de hovmodige og frække Oprørere, og komme vore betrængte og troe danske Brødre til Hjælp i Slesvig, naar det kun ikke var paa en saa besværlig Aarstid, som der nu forestaaer os. Da jeg skrev Eder til sidste Gang, var jeg glad over at vi fik saa god Lønning, men der er nu foregaaet en mærkelig Forandring i Sold - Finantsvæsenet; thi istedetfor at vi for fik 22 ß om Dagen, faaer vi kun nu 10 ß, da vort Bespisningstillæg er os fradraget og bliver fra Compagniet betalt til vedkommende Værter. Det er altsaa saameget mere sølende for dem, as hvem Værterne ikke tog nogen Betaling, som var Tilfældet med os, som ligger her i Qvarteer hos Hr. Skovrider Berg, men som nu naturlig vil blive forbi Jeg har faaet to Par frivillige Strømper, hvoraf det ene Par er udmærkede lange hjemmebundne Strømper, men det andet Par har jeg opslidt; ogsaa har jeg faaet 2 gode frivillige Skjorter, som var aldeles nye, saa at jeg ikke trænger til Linned. Uagtet at jeg veed, at I har det knapt med Penge iaar, saa beder jeg Jer dog, hvis jeg skal blive borte i Vinter, at sende mig en Griis at holde Juul med, da jeg hører, at I har 10 Grise, som I har anflaaet til 100 Rd., og da vor Lønning kun bliver ringe, og her er saa ofte Anledning til at bruge Penge, om ikke i det Store, saa gaaer der dog alletider et Par Skilling med, naar man kommer til Faaborg, som skeer somme Tider to Gange om Dagen, da jeg er ved Bagasien, og som Følge deraf gjør jeg nu ingen anden Tjeneste end hvad som der fordres af mig som Bagasiemand ..... Lev vel!

Ole Andreasen Jægerspriis.