Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Ole Andreasen (1849-05-20)

Barakkerne ved Kjær paa Als 20 Mai 1849.

Kjære Svoger!

Din meget velkomne Skrivelse af 13de ds. har jeg med Fornøielse modtaget idag, og det glæder mig meget at fee deraf, at I alle er ved Helsen, hvilket Du ogfaa kan spørge fra mig igjen. Det glæder mig tillige at høre, at Rugen tegner godt, ligesom jeg ogfaa haaber, at Vaarsæden bliver god, da der uden Tvivl er kommet god Regn i den sidste Uge, da der er kommet en velsignet Regn i nogle Dage i Træk, og jeg takker Dig tillige, fordi jeg seer at Du har lidt Omsorg for mit s. 271 Hjem, og jeg beder Dig fremdeles at have lidt Opsyn dermed, da det er en stor Trøst, at jeg veed, at der er Nogen som har Omsorg derfor i min Fraværelse. Hvad dit Tilbud angaaer, om hvis min Pung skulde blive let, kan jeg ikke noksom takke, men for Øieblikket er den dog faa vægtig, at den kan endnu i nogen Tid holde sit Veir, men hvis det stal være, at den bliver tydsksindet, da er det mig meget kjært at jeg veed, hvor jeg kan faae den dansk igjen. Hvad Krigen angaaer, da har jeg en lille Smule at fortætte om en lille Kanonfægtning imellem vore faste Batterier og Fjendens Batterier paa Dyppelbakke. Fjenden angreb først en af vore Kanonbaade ved Sønderborg, og efter at have skudt et Par Skud paa den, begyndte deres forreste Batterie at beskyde vore Batterier paa Als, og efter at de havde fyret omtrent en halv Snees Skud, begyndte vore Batterier næsten alle paa een Gang, saavidt de kunde naae, og med en voldsom Kanontorden overdøvede de snart Tydsterne, endskjøndt de fra først af fyrede paa Kraft. Nogle Bomber faldt ind i Sonderborg, men gjorde ingen Skade af Betydenhed, en Artillerist og et Par Mand af 4de Batallion, som var paa Vagt i Brohovedet, blev saaret, men ikke farlig, og en Ordonnantshest mistede omtrent et Kjød af det ene Baglaar. Fægtningen skeete i Torsdags, som var Christihimmelfartsdag, og vores Compagnie var just ogsaa den Dag paa Kystvagt, men jeg var fraværende, da jeg var Ordonnants hos Hr. Brigadecommandøren Oberst v. Ræder ved 6te Brigade, som vi staaer ved Din hengivne Ven

Ole Andreasen Jægerspriis.