Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Ole Andreasen (1849-07-10)

Fredericia10 Juli 1849.

Kjære Moder og Søskende!

Jeg beder Eder ikke at blive forskrækkede ved at see denne simple Skrivelse, men Omstændighederne tillade ikke at gjøre det bedre. I har formodentlig allerede hørt Tale om det store Slag ved Frederits den 6te Juli, og der var jeg faa uheldig at blive saaret i det høire Laar, men Gud være lovet, at det ikke er saa farligt som man skulde troe, da det kun er gaaet igjennem Kjødet, og Doctoren siger, at om 2 Maaneder skal jeg være fuldkommen frisk igjen. Det var et haardt Slag, men ogsaa det bedste, vi har ført endnu, thi vi fratog Fjenden 34 Stykker Skyts og flere hundrede Geværer, og der siges henimod 3000 Fanger. Vær ved et godt Mod, thi jeg er efter Omstændighederne meget vel. Hils alle gode Venner. Lev vel!

Ole Andreasen.

Brevet er skrevet med Blyant.