Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Ole Andreasen (1849-07-17)

Fredericia17 Juli 1849.

Kjære Svoger!

Din Skrivelse af 12te ds. har jeg idag modtaget, og det glæder mig, at I saastnart fik mit simple Brev, famt at I er s. 280 ved Helsen. Jeg har det, Gub nære lovet, efter Omstændighederne godt; jeg kan ikke sige, at jeg føler Smerter i mit Saar eller har havt saadanne Smerter, som jeg havde forestillet mig, men det Værste bliver med Leiet, da jeg maa ligge uasbrudt paa Ryggen og ikke kan vende mig af Stedet. Doetor Sommer, som Du sormodentlig kjender, da han er i Snogerskab med Kammerraaden paa Jægerspriis, er meget vel fornøiet, fordi mit Saar tegner saa godt, da det flyder godt og er udmærket reent at see; idag har jeg snoet Om stag paa, og saa skal det nok gaae rask med Kuren. Der er rigtignok meget Kjod at læge, da Kuglen er gaaet igjennem min tykkeste Bagsjerding, den er gaaet ind i den høire Røre og ud igjennem Arsballen, men paa saa særdeles godt Sted, at den hnerken traf Benet eller de store Pnlsaarer, hvorfor jeg, som Doctoren sagde, havde Årsag til at prise mig lykkelig. Lars Hansen har i al benne Tid været ovre i Fyen, men Hans er her, og ham har jeg talt med tilligemed Christian Bistrup og mange andre Bekjendtere. Jeg er flere Gange blevet overrumplet med en Flaske Viin, det skete igaar ved Morten og Tyge af 1ste Bataillon, og af andre Kammerater, saa at jeg lider ingen Nød. I hande hørt, at 2det Jægereorps var gaaet til Grunde; det er vel ikke Tilfældet, men det fik dog et slemt Rap, da vi var i Anantgarden og måtte først gaae paa Batterierne og Blokhusene, hvorved vi tabte omtrent 300 Mand af 2det Jægercorps, af 1ste Compagni 83 Md. saarede og døde. — Naar Du skriver mig til igjen, saa skal Du skrive til Ole Andreasen Jægerspriis, Jæger ned 2det Jægercorps 1ste Compagni Nr. 181, paa Felthospitalet i Fredericia. Jeg vil nu slutte min Skrivelse og bede Dig hilse Moder og Søskende, at jeg er Gud være lovet meget vet efter Omstændighederne og jeg øusker snart at høre hjemmefra igjen. Du hilses paa det Venskabeligste fra din hengivne Ven og Svoger

Ole Andreasen.

Brevet er skrevet med Blyant.