Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Ole Andreasen (1849-08-14)

Fredericia14 August 1849.

Kjære elskelige Moder!

Det gjør mig meget ondt at høre, at I er saa bedrøvet for min Skjæbne, men jeg beder Jer at være ved et godt Mod, s. 282 du Gud nok vil vende Alt til det Bedste. Hvad mig angaaer, da har jeg rigtignok i forrige Uge havt Koldfeber et Par Gange, og det har svækket mine Kærfter endeel. Men i flere Dage har jeg nu ikke mærket til den, og jeg haaber med Guds Hjælp at den ogsaa skal blive borte. I maae ikke undres over, at jeg lader Lars Hansen skrive for mig, naar han er her, da det ikke er saa behageligt for mig i min faste Stilling. Jeg seer af Sofies ømme Skrivelse, at Niels havde betænkt at reise op til mig, men det var jo et taabeligt Indfald, da det hverken kan hjælpe mig eller ham, og tillige er det jo i en saa travl Tid, at det vil koste meer end I kan taale. Niels havde strevet, om jeg ikke kunde skrevet et Par Ord til Kammerherren, at hvis jeg stulde ende mine Dage her, om Niels da kunde overtage Teglværket og forsørge Jer; men derom er aldeles ingen Tvivl, skrive ham til kan jeg ikke. Hvad mit Saar angaaer, da kan jeg ikke tale om at det begynder at læges, thi jeg bruger Omflag endnu og det flyder godt, og saalænge det bliver ved at flyde, kan der ikke være Tale om at læge, men med Guds Hjælp vil det komme med Tiden. Jeg beder Jer for Alting, kjære Moder, ikke at sorge førmeget for mig, da mine Lidelser ikke ere mange, og hvis det skulde være Guds Villie, at jeg her skal lægge mine Been, da gaaer jeg glad fra denne Verden med det sikkre Haab, at I nok bliver forsørget den Tid, I har tilbage; men jeg har bestandig det lyse Haab for Øiet, at jeg med Guds Hjælp nok skal komme hjem og trøste Jer med min Nærværelse, men det vil næppe skee saa snart, som jeg først havde gjort Regning paa. Jeg vil bede Jer bestandig være ved et godt Mod og ikke gaae og sørge formeget for mig, og saa beder jeg Jer hilse alle gode Venner, og hils Fogdens fra mig. I hilses alle paa det Kjærligste fra mig, og først og sidst min ømme Moder. Lev vel!

Ole Andreasen.

Brevet er skrevet med Blyant.