Danmarks Breve

Efterskrift fra Udgiveren. Omtrent...

s. 330 Efterskrift fra Udgiveren.

Omtrent paa samme Tid, da Professor Allen paa Corfu for sidste Gang syslede med dette Udvalg af Breve fra danske Krigsmænd, nedstrev han nogle Bestemmelser om, hvorledes der stnlde forholdes med flere af hans literœre Arbeider, hvis han ikke stnlde vende tilbage til sit Fcedreland, og han udtalte da Øusket om, at jeg vilde besørge Brevene udgivne, et Øuske, som jeg med Gloede har bragt til Udførelse. Udvalget af Brevene er nvesten ganske det samme, som han havde ordnet; kun nogle faae, af ham selv detegnede som tvivlsomme, ere udeladte. Flere af Brevene ere blenne trykte efter selve Originalerne, men de fleste efter meget nøiagtige Afskrifter, som ere skrevne as Professor Allens mangeaarige, paalidelige Medhjcrlper, Cand. philol. P. Seidelin.

Som allerede antydet i Fortalen, er Retskrivningen lempet; der er brugt en Retskrivning, som nærmer sig den, som var den almindelige paa den Tid, Brevene bleve strenne; dog ere fremmede Ord, naar de ikke vare bogstaverede paa en altfor mangelfuld Maade, bevarede i den Form, i hvilken Brevstriverne have strevet dem. Ligeledes er Interpunktionen for en stor Deel forbedret, men ellers er der saagodtsom aldeles ingen Forandringer foretagne ved den hele stilististe Form, i hvilken Brevene foreligge (et og andet Sted kan et Par Ord være stillede i en bedre Orden).

s. 331 Samtlige Breve ere afleverede til det store kongelige Bibliothek. De ere ikke alle forcerede Professor Allen, mange af dem ere kun laante til ham, og flulde altsaa nu tilbagesendes. Men det vil Uœre forbundet med megen Vanstelighed, at foretage en saadan almindelig Tilbagesendelse, og jeg vil derfor tillade mig at foreflaae, at Samlingen fremdeles maa blive bevaret i det store kongelige Bibliothek. Saafremt Nogen ønsker atter at komme i Besiddelse af de originale Breve, som han i sin Tid har indsendt, beder jeg Vedkommende at henvende sig til mig med Opgivelse af, hvilke disse Breve ere, jeg stal da gjore mit Bedste for at føge dem ud og sende dem tilbage.

Kjodenhavn den 2 April 1873.

Chr. Bruun.