Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Gøye FRA: Herluf Trolle (1561-10-11)

11. Oktbr. 1561.

Herluf Trolle til Birgitte Gjøe.

Om Breve, som han har modtaget, og om hans Rejse omkring i hans Len.

Myn hiertthe kere Byrgitthe, ieg haffuer faaidt thyn scriffuelsse y dag mitt Thor Skanning oc Chrestophers 2 screffuelss[e] om Hans Ruddell 3 , som er kommen aff Suerrige oc s. 18 sagde siig att welle tiill kong. matt., mens thett breff, som Sthen 1 haffuer screffuit mig tiill oc thw skulle sennde mig, thett haffuer ieg icke faaidt. Som thw scriffuer meg tiill, huad tiidt ieg aether meg hiem, ther om screff ieg theg tiill y dag mitt Peder Eskelssøn, oc giør thett meg ontt, att ieg skall wære fraa theg saa lennge. Hiertthe kere Byrgitthe, thw haffuer intit screffuit meg tiill, huor thett er mitt theg, ieg beder theg ther forre gernne, attw screffuer meg tiill, huor theg liider mit thett førsthe budt. Ieg kom sille hiidt oc waad fraa tyngit y dag. Y morgen, om gud wil, faar ieg her aff giortt. Paa mondag tiiligen drager ieg her fraa oc tiill tyngit y Holmboheritt 2 oc tiill Oluff Arilssøns om nathen. Ieg haffuer budt epther Frands screffuer 3 , att hand kommer hiidt tiill meg oc folgis mit meg tiill Holmboherritt. Gertrudt skall icke bleffue forglempt. Myn hiertthe kerre Byrgitthe, ieg will nu oc altiid haffue th[eg] gud befalendis. Ex Fredericksborig loffu[er]dagen thend 11 octobris mdlxj.

Herloff Trolle.

Egenhænd. Orig. uden Omslag i Kgl. Bibi., Bøllingske Brevsaml. — Trykt hos Becker, Herluf Trolle og Birgitte Gøie S. 34.