Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Gøye FRA: Herluf Trolle (1565-04-11)

11. April 1565.

Herluf Trolle til Birgitte Gjøe.

Om hendes lykkelig overstandne Rejse; om et forestaaende Besøg af ham hos hende; om Kjøb af Vin til hende. Skibene, som ere bestemte til Stralsund, ere løbne ud. Det hedder sig, at der er kommet svenske Afsendinge til Pommern for at forhandle om Fred. Axel Güntelberg er kommen til Kjøbenhavn paa Rejsen fra Stettin til Bergen.

Gud mit oss.

Myn hiertthe kerre Bijrgitthe, ieg gleder mig oc er glad, att thyn reyse haffuer warit god. Gud hand wære end nu alle tynne liffs dage tijn ledsager oc beskermere oc regere oss mit alle synne, att wij maa leffue ham behageligen y thenne farlige tijd, amen, thett wille vij bede oc y nske aff hierttit. Myn hiertthe kærre Bijrgitthe, ieg haffuer dog hafft stor frijcht for thenne tyn reysse, mens gud ware loffuit, som beskermer oc beuarer. Myn hiertthe kaere Bijrgitthe, som thv screffuer att kome hiid till mig eller att mode mig, thaa motthe(!) viide, att ieg mit guds hielp, om gud wiill, thaa wiill ieg kome thill thig hiem 1 nu mondag eller tijsdag, mens thett er vuist, om ieg kand kome paa mondag, mens tijsdag will ieg vest kome, om gud vill.

Her er wijn komen, mens ingen, thig tyener, thij som 2 er saa migit sterck oc som saa sød. The hollder amen y xij daller aff thend stercke oc x daller thend anden, mens kand ieg faa thend, ther god er, til thig, thaa skall thett icke ladis for pendinge skyll.

Waare skeff till Strolsund ere aff løben, gud giflue thom lycke 3 . Ther er komen nogen thend Suenskis raad s. 20 till lantthe Pomer att handle om fred, som thett siges, oc heder Claus Clauson, ritther, Knud Knudzon, ritther, Lasse Knudsson, Jochyn Meyer, ritther, aff Hamborig 1 . Axell Gyntth[e]rssberig kom hiid y gaar fraa Støtyn, haffuer syn moder mit sig oc vill tiill Bergen 2 . Myn h[i]ertthe kere Bijrgitte, gud ham befaler ieg theg oc meg y thyn bøn, gud hand vnde oss att fyndis helbrede oc glade mit kerlighed och guds frijcht, amen. Ex Kobenhaffn, onsdagen thend 11 apreles mdlxv.

Herloff Trolle tyn kere
hosbond kerligen.

Her Magnus oc Bijrge 3 lader sye thig mange gode netther.

Udskrift: Myn hiertthe kerre husfrv, frv Bijrgitthe Gøye, ganske kerligen till screffuit.

Egenhænd. Orig. med Spor af Segl i Kgl. Bibi., Bøllingske Brevsamling (Trolle).