Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Gøye FRA: Herluf Trolle (1565-06-06/1565-06-07)

6.-7. Juni 1565.

Herluf Trolle til Birgitte Gjøe.

Om hans Kamp med den svenske Flaade, som han nu forfølger. Han selv og Henrik Gyldenstjerne ere blevne saarede. — I en Efterskrift

s. 21

s. 22

s. 23 melder han, at han er kommen til Dragør og den næste Dag vil drage til Kjøbenhavn, hvor han beder hende om at indfinde sig.

Myn hiertthe alder kæresthe Bijrgitthe, gud, waar herres Iesu Chrestj fader, ham wære loff oc tack tiill euig tijd for syn store beskermelsse, amen. Hiertthe kære Bijrgitthe, nu y mondag thaa waare vij tiill slags mit the suenske 1 . Ieg kom mit ynd y theris flode oc giorde thom stor skaade och fick oc saa, saa att ther waar lijdett vund[it] paa nogen sijde. Ieg møsthe migit folck, bleff oc selff saa 2 y myn arm oc y mit laar. Meg bleffuer dog intit att skade, gud ware loffuit. Henderick Gyllensternn 3 bleff skutt et stycke aff hans hell, saa hand legger slett vedt sengen. Ellers skader waare herremend intit. Ieg forfølger nu the suenske, oc gud skall hielpe mig att ned legge thom, ther hobes mig till mitt guds hielp. Myn hiertthe kære Bijrgitthe, thett will icke lenge ware, for end ieg løber hiem att lade bode thend redskaff, mig ere sonder skutt.

Myn hiertthe kære Bijrgitthe, ieg befaler mig y guds beskermelsse oc tyn kerligheds bøn, gud hand ware oc tyn beskermer oc vnde oss att fyndis helbrede oc glade mit guds frycht oc kerlighed. Her mett viill ieg befalle theg y guds beskermelsse oc vortt ganske huss. Ex kong. mtt. omerall skeff iegermesther 4 onsdagen thend 6 iu[n]ij mdlxv.

Herloff Trolle,
forstander for aldelens(!) frj scolle Herloffsholm 5 ,
tyn hiertthe kære hosbond 6 .

s. 24 Myn hiertthe kære Bijrgitthe, ieg er nu kommen for Dragør, oc drager ieg y morgen tiill Københaffn, om gud wiill. Ieg beder theg kerligen, att thv kant komme tiill meg, thij meg lenges epther theg. Ieg will gøre mitt beste, att ieg kannd folge theg hiem. Gud vare mit theg. Screffuit torsdagen thend 7 maij 1 .

Udskrift: Mijn hiertthe kere hostrv frv Bijrgitthe Gøye ganske kerligen tiill screffuit vtj egen handt.

Egenhænd. Orig. med Segl i Rigsark., Topogr. Saml., Herlufsholm Nr. 12. I Slutningen af Brevet, navnlig i Efterskriften, er Haandskriften mindre god end sædvanlig. — Trykt hos Becker, Herluf Trolle og Birgitte Gøie S. 34 f.