Danmarks Breve

BREV TIL: Hieronymus Boldich FRA: Herluf Trolle (1556-11-20)

20. Novbr. 1556.

Herluf Trolle til Hieronymus Boldich.

Efter nu at have erfaret, at det er Hertug Hans’ Bestemmelse at begynde paa sine Byggearbejder, vil han lade Mester Theus med sine Folk drage til Hertugen, og han vil desuden bestille Bjælker i Norge og lægge Pengene ud dertil.

Wenlig, kae[r]lig helsen altiid forsend mit vor herre. Kære Jeronemus 2 , synderlige gode ven, ieg tacker etther gernne for megit gott oc vil thett gernne forskylle. Saa geffuer ieg etther venligen til kende, att ieg y dag haffuer faidt myn herris hertug Hanssis breff oc screffuilsse om mester Theuus 3 . Saa haffuer ieg icke kundt omborit 4 ham for nu, tiisligeste haffuer her oc wærrit for ryctthe, s. 35 att hans naade icke wille y thetthe aar lade begynne att bygge 1 . Saa haffuer ieg oc for thennd orsage skyll ingen sted ville lade Theus drage mit sitt folk, for ieg westhe myn herris hertug Hansses ville ther om, och ther forre screff ieg etther mit betenken oc raad till met myn suendt Anders screffuer, attj fremdellis ville geffue hans naade thett til kennde, oc hanns naade ville geffue Theus til kennde, om hans nade ville lade hans nadis bygne[n]g begyndis y iaar, och ther fore screff etther til mit betencken om tilforyng oc andit nu y vintther. Oc epther thij ieg nu ved hans naadis villge, skal mester Theus mit sit folck geffue sig paa vegen nu paa mandag mit guds hielp. Thiisligesthe som hans førstelige naade screffuer mig til om Albrycth Friiss, som skall bestille h. f. naade the belker y Norge, tha wil ieg retthe mig epther hans naadis screffuelsse oc bestille same belker epther mesther Theus vndervesning, saa hans naade skal mitt guds hielp bliffue ther y wforsomit. Ieg wil oc forlegge 2 penningen epther h. naadis befalning. Karre Ieronemus, attj wille geffue myn herre thenne mening til kennde, oc y wille sye hans forstelige naade myn willige tyenesthe mit al tack sygelsse for alltt gott. Kære Ieronem[u]s, hues etther kart oc til villj er, giør ieg oc altiid gernne. Hermit etther gud befalendis. Ex Hillerydsholm thend 20 dag nouember mdlvj.

Herloff Trolle.

Udskrift: Erliig oc welfornunstig mandtth Hieronimo Boldick, hertiig Hanses secrethareo, myn besynderlige gode ven wenligen vtj egen handt.

Egenh. Orig, med Segl i Rigsark., Hansborgs Ark. XXXIX. 29 a. 21.