Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik 2. FRA: Herluf Trolle (1560-04-25)

25. April 1560.

Herluf Trolle til Kong Frederik II.

4 Skibe, som skulle løbe op under Norge, ere afsejlede; de andre skulle blive lagte ud paa Strømmen saa hurtig som muligt. Han er efter Befaling i Færd med at lade anstille Undersøgelser om Adelens og Kapitlets Jordegods i Try og Holbo Herreder, men tilraader Kongen selv at lade tilskrive de adelige Ejere, over hvilke han sender en Liste.

Mynn gandske ydmøge plictiighe tro thiennisthe etthers konge matt. nu oc altiidt forssenntt mett vor herre. Alder naadigste herre oc koningh. om the iiij orloff skiib, etthers konge matt. befoell att løbe vnnder Norghe, som Lasse Anderssen er hoffuitz manndtt offuer 1 , the finghe all theriis beskedtt oc y gaar ginghe tiill skiibs att segle y Iesu naffnn, gudt giiffue thenum lycke. Item om thiisse andre skiib att giørre rede och vdlegge paa strømenn mett thett førsthe skall och skie epther etth[e]rs konge matt. befallingh, thett aller førsthe mugeliigtt er. Iegh viill bliiffue y Kiøbenhaffnn hoss her Magnus Gylstiernne oc forordinere altingh oc høffuitzmendt paa skiiben oc wiill sennde etth[e]rs konge matte regiisther ther paa mett thett aller førsthe. Skiibenn s. 61 viill iegh legge vdt paa strømenn, epther som the bliiffue rede tiill. Aller naadigste herre oc koningh, om thett regysther, etth[e]rs konge matt. haffuer befalliitt migh att optegne paa huess godts, som adelenn oc cappiittell haffuer nordenn Være broo y Tryherrett 1 oc Holbo herrett, tha kanndt iegh ingenn viiss beskiedt fanghe om adelens thiennere, thy att bønnderne suare, att the haffuer giiffuitt theris hosbonder beskiedt om, huess eygindom the brugher 2 . Dogh haffuer mitt budt nu paa iij vuge redett om att beschriffuett oc er icke endt nu igenn komen. Huess registher iegh kandt bekome, viill iegh sende etth[e]rs konge matt., menn ther som etth[e]rs konge matt. viille lade schriiffue thenum selffuer tiil, som godtziitt aa, tha vorre thett paa thett vessesthe oc rettesth. Iegh sennder etth[e]rs konge matt. naffnn paa alle, som iegh wedtt ther haffuer eygendoms godz y thenn egen. Huess godz som capittell haffuer, sender iegh etth[e]rs konge matt. regysther paa och beskiedt, wnder taget huess som Henrick Hoick 3 haffuer, ther kand iegh icke schriffue beskiedt om, thij handt er nu icke tiill stede. Alder naadigste herre och koningh, iegh viill mitt gudtz hielp v al vnderdanige thyenisthe findis, som iegh etth[e]rs konge matt. pligtiigh er, oc viill nu her mett haffue etth[e]rs konge matte s. 62 gudt almectesthe befalliitt. Ex Roskylle thaarsdagen thenn 25 Aprilis mdlx.

Etth[e]rs kong. matt.
vnder daneghe
thiennere
Herloff Trolle.

[Paa en løs Seddel:]

Tiisse epther screffne gode mend haffue evendoms godz y Holboheritt oc Tryherritt:

Lasse Iiffuersson 1 .

Niels Trolle 2 .

Gertt Vulstand 3 .

Hans Laurisson 4 .

Frv Talle 5 .

Frederick Leyll 6 .

Mogens Krabbe 7 .

Frv Elene Gøye 8 .

Mogens Goske 9 .

Frv Anne her Iahan Vrnis 10 .

Otthe Rudt 11 .

Herloff Trolle.

Eyler Rønno 12 .

s. 63 Morthen Krabbe 1 .

Erick Rosenkrandz Ottis søn 2 .

Erick Bolle 3 .

Frv Metthe Hans Bernekos 4 .

Pouil Skynckell 5 .

Udskrift: Hogbornne fursthe, stormectighe herre, her Frederiick thenn anden, Danmarckis, Norgis, Wenndis oc Gottis konningh, hertugh vtij Slesuiigh, Holsthenn, Stormarin oc Dyttmersken, greffue vtij Oldenborgh oc Delmenhorsth, mynn alder naadigste herre oc koningh gandske wnderdanligen.

Orig. med Segl i Rigsarkivet. Kun Seddelen synes skreven med Herluf Trolles Haand.