Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik 2. FRA: Herluf Trolle (1560-08-24)

24. Aug. 1560.

Herluf Trolle til Kong Frederik II.

Han gjentager et tidligere Spørgsmaal, om Skibene skulle udfetallies paa ny eller lægges i Havn; han tror ikke, at der dette Aar kan ventes nogen svensk Flaade; hvis Skibene skulle ud til Foraaret igjen, maa 600 Baadsmænd lægges i Borgeleje, og der trænges til Bøsseskytter og Kabelgarn. I Sverige gaar det Rygte, af Erik XIV skal ægte Dronning Elisabeth af England, men i England kjendes det ikke.

Mynn ganndske ydmyghe oc vnnderdanige thieniste etthers konge matte nu oc altiidt forssenntt miitt vor herre. Aller naadigste herre oc koniingh, giiffuer iegh etthers konge matte vnnderdannligen tiill kiennde, att iegh haffuer tiill fornn ladett giiffuitt etthers konnge matte tiill kiennde 6 , att s. 64 skiibenn icke vorre fetalliitt vdenn paa en maanitz tiidt, oc att samme maanitz kaasth vor vde thenn siisthe dagh augustj, att etthers konge matte viille budett migh tiill, huor att etthers konge matte viille haffuitt mitt skiibenn, om the ydermere skulle fetallis vdt paa thenne tiidt eller oc leggis wtij haffnenn igenn, oc iegh inngenn beskiedt haffuer faaidt fra etthers konge matte ther om skiibenn. Aller naadigste herre oc konningh, nu er thett paa thenn ydersthe tiidtt, att skiibenn ennthenn skulle indlegis, nu strax onnsdagh er gaaenn y thett aller senisthe, eller oc fetallis paa thett ny nu taarsdagh eller fredagh. Iegh haffuer oc schreffuitt tiill forn, att ther motthe findis raad hoss rennthemester tiill fetallj, thij ther er icke raad paa Kiøbenhaffnn, vden att manndt wiill blotthe slottiitt. Att etthers konge matte ther forre wiill verdis tiill att lade schriiffue migh etthers konnge matte viilghe ther om, tha vill iegh mitt gudtz hielp retthe migh ther epther. Iegh kandt icke tro, att ther komer nogenn skiibs flaade epther thenne dagh fra Stockholm, epthertij att omeralen er lobenn y gienum mett thw skiib. Ther som att the anndre oc komer, tha komme the oc vedt ij eller iij, epther som the bliiffue rede tiill, liige som the giorde wtij fiordtt.

Item giiffuer iegh etthers konnge matte gandske vnderdannligen tiill kiennde, att huor som att etthers konnge matte wiill haffue gode baadtz menndt oc skiibs folck, oc etthers konge matte vill haffue skiibene vdt y foraariitt, tha er thett storligen for nødenn, att ther findis raadt tiill borgeleye tiill enn sex hundrett baadtz mennd forudenn the daglighe baadtz mennd, som skulle vare paa Holmind hoss skiibene om wintherenn.

Item bøsse skiøtther er her icke ner nock tiill att besetthe skiibenn mett, ther forre viill ther oc antagis flere s. 65 y thienisthe, oc kanndt manndt icke haffue ringere tiill skiibene endt ijc bøsse skiøtther.

Item er thett oc storliigenn for nødenn, att thett bliiffuer bestiillitt hoss rennthe mestheren, att ther bliffuer kiøbtt y tiide en iijc skiippundt kabell garnn forudenn hamp. Her Magnus Gyldenstiernne bestiillide utij gaardt oc kiøbthe aff en riiss 1 kiøbmandt saa megenn hamp, som handt haffde, oc kanndt manndt icke faa thett kiøb vtij fremtiidenn, ther handt kiøbthe thend fore.

Aller naadigste herre oc koningh, wiille etthers konge matte nu werdis tiill att lade schriiffue migh etthers konge matte viilghe tiill her om mett thett førsthe, huor epther iegh skall viide att retthe migh mitt skiibenn, huilckett iegh oc mitt gudtz hielp wiill giørre 2 .

Ingenn thiender er her komenn aff Swerriighe, siidenn iegh schreff etthers konnge matte tiill om thenn suenske omerall Iacop Bagghe, som løb her frem mitt ij skiib. Aller naadigste herre oc koningh, iegh viill nu oc altiidt haffue etthers konge matte thenn alssom mectesthe gud befalindis tiill all løcke oc wellfartt baade tiill siell och liiff. Schreffuitt paa Forthun løffuerdagen then 24 dagh augustj mdlx.

Etthers konge matte
wnnderdanigh
thynner
Herloff Trolle.

[Paa et løst Blad: ]

Thend 24. augustj, siiden thetthe breff waar screffuit, com en enge[l]sk styrre mandt mett naffn Robertt Olijfer, s. 66 oc hans skiipper sagde, atthi haffude hieme til Lunden 1 , oc atthe kome theden 2 nu en iij vger seden. The sagde, atther horde the aldelis intit talle om thet suenske giffther moell, mens skypperen sagde sig at haffue veritt y Løsse 3 y thenne neste forganngen vge att kreffue en Skotte nogen pendinge, thaa horde hand, atthe sagde ther, att koning Erick skulle haffue drottningen aff Engelandt, oc atther laa thij orlobs skiib for Løsse oc bydde ipther koning Erik. Dog sagde samme skepper, att hand kunde icke thro om drottningen, epther atther vor intit tald ther om y Engelandt. Ieg sporde, huad styrre mend the sue[n]ske haffde. Hand sagde, atthe haffude iij engelske [s]tyre mend, som hertug Iahan tog mit sig aff Engelandt oc haffuer altind(!) veritt y Suerrige siiden. Anden tynder vesthe hand icke 4 .

Udskrift: Stormectiigste herre, høgbornne førsthe, her Fredriick thenn anndenn, Dannmarckis, Norgis, Wenndis oc Gottis koningh, hertugh wtij Slesuiigh, Holdstenn, Stormarenn oc Dyttmerskenn, greffue vtij Oldennborgh oc Dellmenhorsth, mynn aller naadigste herre oc koningh gandske wnnderdanligen.

Orig. med Segl i Rigsarkivet. Kun Efterskriften synes at være egenhændig.