Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik 2. FRA: Herluf Trolle (1562-03-15)

15. Marts 1562.

Herluf Trolle til Kong Frederik II.

Han melder, at et Skib er sat i Vandet; flere andre Skibe ere under Udrustning. Om Bygningen af et Toldhus i Helsingør.

Stormectisthe, høgborne fwrsthe, alder naadigste herre, giiffuer ieg etthers kong. matt. vnderdanligen tiill kenne, thett etthers kong. matt. nye skiib Hynden 1 bleff skudtt y vandit vtj gaar epther meddag, oc kom thett rett well vdt. Thett bliffuer mit gudz hielp ett gott skiiff oc lygger thett well paa vandit. Samnieledis erre the ij orloffs skiib Wullen oc Enhornit løben hend att Beltt, som etthers kong. matt. haffuer befalit 2 . The ander skiib skulle och bliffue rede mit thett førsthe epther etthers kong. matt. befaling. Alder naadigste herre, thett huss, som er huggitt tiill thett toll huss vtj Helsingør, om etthers kong. matt. wille selff besee thend plas, som etthers kong. matt. wiill haffue thett staendis, eller etthers kong. matt. wille forscriffue tolleren Iens Mogensøn 3 oc hørre hans meeni[n]g ther om, att ther som thett skulle settis ther, att Frandz paa Krogen 4 motthe faa befaling att lade reyssitt. Thett er ett skontt, gott tømmer 5 . Alder naadigste herre, ieg wiill y alle maade retthe meg epther etthers kong. matt. wiilge och befaling, som ieg s. 92 pligtiig er, mit gudz hielp. Oc wiill nu her mit haffue etthers k. m. mitt siell oc liiff gud almectesthe befalitt tiill all lycke oc salighed. Ex Københaffn sondagen thend 15 martij mdlxij.

Etthers kong. matt.
wnder dane
tyennere
Herloff Trolle.

Udskrift: Stormegtisthe, høgborne fwrsthe oc herre, her Frederiick thendt anden, Da[n]marckis, Norgis, Wendis och Gottis koni[n]g, hertug vtj Slesuig, Holsthen, Stormarn oc Dyttmersken, greffue vtj Oldenborg och Delmenhorst, myn alder nadigste herre oc koning ganske wnderda[n]ligen.

Egenhænd. Orig, med Segl i Rigsarkivet.