Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik 2. FRA: Herluf Trolle (1562-05-05)

5. Maj 1562.

Herluf Trolle til Kong Frederik II.

Han udbeder sig Kongens Samtykke til at lade flytte en Kornlade tra Asserbo til Kongens Ladegaard paa Amager, da den der værende er meget forfalden.

Etth[e]rs konge matte, minn ganndske wnderdane thienniste alltiidtt forsenndt mett wor herre. Aller naadigste herre, giffuer ieg etth[e]rs konge matte wnnder danligenn tilkiennde, att etth[e]rs konge matte fattis enn kornn lade paa etth[e]rs konge matte ladegaard paa Amager 1 , thy th[e]r er iche wdenn enn, som er møgitt forfaldenne, och haffde ieg acthidt paa etth[e]rs konge matte gode behaff att lade tage enn neder aff the lade hus, som stannder paa Asserboo 2 , och laditt føre hiid tiill Amager och laditt thenn opssette th[e]r. Om etth[e]rs konge matte thed saa behager, att etth[e]rs konge matte th[e]r for wiile werdis tiill att lade schriffue meg suar till wtty gienn her om, thy thed wiill were mett thed første. Her mett wiill ieg haffue etth[e]rs konge matte mett euige løche och wellfartt bode tiill siell och liff then allermecte gud befalindis. Ex Kiøbennhaffn then 5 dag maij 1562.

Etthjejrs konge matte
wnderdane
tienere
Herloff Trolle.

Udskrift-. Stormectigste, hogbornne furste och herre, her Frederick then anndenn, Danmarckis, Norgis, Wenndis s. 97 och Gottis koninghe, hertug wtty Slesswig, Holsten, Stormarnn och Dyttmersken, greffue wtty Oldenborig oc Delmenhorst, minn aller naadigste herre oc koning gandske wnder dannligen tillschreffuitt.

Orig. med Segl i Rigsarkivet.