Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik 2. FRA: Herluf Trolle (1562-12-23)

23. Decbr. 1562.

Herluf Trolle til Kong Frederik II.

Han sender Kongen en Gjenpart af et Brev fra Hertug Magnus til Enkedronningen. Om Kongens Befalinger til Jørgen Barnekow.

Etthers konge matte, minn ganndtzske wnderdaniige och plictige tro thienniste nu och alletiidtt forsenndtt mett worherre. Aller naadigste herre och konninghe, giffuer ieg etthers konge matte ganndske wnderdaneligenn tilkiennde, thed hogbornne furste hertog Magnus haffuer tillskichet meg enn copie aff ett breff, som hanns fursteliige naade haffuer tiill schreffuiit etthers konge matte frue moder, minn aller naadigste ……… drottnninge, huilcke[t] ……… wdenn tuiffuel ……… etthers konninglige ……… och hanns s. 106 furstelig[e] ……… haffue schreffuitt ……… samme copie, och meg [er(?) i]che kommen tiill hannde wdenn copienn, huilchen copie ieg nu sennder etthers konge matte her inndelucht, att etthers konge matte kannd wiide, huiis hertog Magnus er wordenn tiill synde, sydenn ieg skyldis fraa hanns furstelige naade 1 . Och etthers konge matte ther fore wiille haffue nogit for anderitt aff, huiss befalinnghe etthers konge matte haffuer giffuitt Iørgenn Bernnechow, tha kanndt thed ind nu skee, føre innd att Iørgenn drager her aff lannditt 2 . Och wiill ieg her mett haffue etthers konge matte mett siell och liiff tiill ett gott lanngwarinndis chresteligt regemenntth thenn allermectigste gud befalinndis. Ex Ring closter, onsdagenn then 23 dag decembris anno 1562.

[Etthers konge] matte
wnderdanige
tienner
Herlouff Trolle.

Udskrift: [Hog]bornne, stormegtigste furste [och] herre, her Frederick thenn anndenn, mett gudts naade Danmarckis, Norgis, Wenndis och Gottis koninge, hertog wtty Slesswig, Holsten, Stormarnn och Dyttmersken, greffue wtty Oldennborig och Delmenhorst, min aller naadigste herre och konninge, ganndtzske wnder danligen.

Orig. med Segl i Rigsark. Brevet er meget beskadiget.