Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Skovgaard FRA: Herluf Trolle (1563-11-01)

1. Novbr. 1563.

Herluf Trolle til Hans Skovgaard.

Han sender tre svenske Overløbere. Den største Aarvaagenhed vises overfor saadanne og overfor svenske Spejdere. En Afdeling svenske Tropper er dragen til Halmstad for at slutte sig til den der i Lejr liggende svenske Styrke.

Wertlig, kerlig helssen altiid for sendt mit waar herre. Kere bole 3 , gode wen 4 , tijsse iij personer ere komen hiid s. 118 tiill slottit, the tho y gaar morgis oc thend anden y iafftis sijlle 1 , aff thett suenske liger, oc epther thij att her tiill foren ere komen flere danske oc tijske, som beklager thom, atthe aff nod oc trang nødes tiill att løbe ther fraa, som the selffue nu beretthe kunde, oc thv wel haffuer hørt aff the andere, som ieg forre haffuer sendt kong. matt. fangen, som stemmer alle offuer ett, thaa haffuer ieg betrod thijsse paa therres eed vnder ett hengende 2 mit therres verge vden fengssell at drage tiill kong. matt. ther att thage vijdere besked, huor att kong. matt. vil haffuit mit thøm. Thett fornømer ieg, att vijsthe danske oc tijske y thett suenske leger, att mand lod thom 3 , her kome y gen, oc att mand handler vell her mit thom, thaa skulle thett icke lenge waare, for end the komer alle samens, mens ieg holder thett saa hartt, som oc for nøden er, atthi kunde ingen kundskaff faa her fraa. Alle saadane, her komer, forwarer ieg y tornit oc lader føre thom offuer aassen oc haffer vacht vd mit aaen, att ther ingen kand kome tiill bage y gen. Ieg steder icke helder nogen, som paa thene sijde er, att talle mit nogen paa hyn sijde aaen, vden ieg selff. Ieg will wil hollit mit guds help hollit(!), att the ingen kundskaff skulle faa her fraa. Koning Erick gaff en bonde xl ℔ vrtther 4 , att hand skulle lade syn son speye oss her. En anden stod hoss aff wore oc gick strax hed oc warde mig ther att, oc thend anden sende syn søn hiid at speye, som ieg lod setthe her y tornit, ther hand kom. Y gaar epther meddag paa ij melle her ner drog thett folck fraa Keeritt 5 oc tiill Halmsted tiill legrit, oc ther y bland er iijc Skotter, oc en Suenske, s. 119 heder Krabbe Perssen, følger thom mit jc hesthe, oc som bønderne siger for mig, thaa skall thett ware thett folck, som waar y Bleking. Mig hobis mit guds hielp, att thett skall snartt gaa wel tiill, oc att vij wille faa slotts logen tiill [S]tockh[olm] for Halmsted 1 , thett rymer sig fast ther epther mit alting. Gud hand hielpe oss ther tiill. Ham wiill ieg altiid haffue thig befalit. Ex Lageholm mondagen thend i nouembris mdlxiij.

Herloff Trolle.

Udskrift: Erlig oc welbijrdig mand Hans Skowgaardt, kong. matt. secreterer, myn kere frende och bole wenligen tillscreffuit.

Egenhænd. Orig. med Segl i Rigsarkivet, Indkomne Breve til forskjellige højere Embedsmænd samt deres Koncepter. I Brevets Slutning er et Hul i Papiret.

[Bilag.]

Mogens Jonssons berettning, att hand tijener en skijtthe, som er en bonde, som bor v Aasherritt y Sørberg 2 oc haffer vd giortt 3 iij hesthe, oc koning Erick giffer ham tiill vnderholding paa huer hest om monetthen ij ℔ orttur oc xx mark orttwr om arritt for ardis pendinge 4 , oc legger vnder Anders Olsson 5 hans fane, er jc oc xl starck, oc beretthe tijsse faner att ware for Helmstaa :

Anders Olsens faane

Her Gostaffs 6

tijsse iij faner waar the rijtther, som lode seg she for leyritt for Elsborg.

Oluff Stagi 7

s. 120 Hand beritther, atthe skulle ware elluffue eller xij faner, dog ved hand icke naffn paa rittmesterne, mens siger, att k. E. er for Holmstad mit all syn macht oc koningen er ther selff y egen person, oc att koningen lader sig høre, att hand icke wil drage ther fraa, for end hand faar byen, oc att hand will tøffue ther the danskis komme.

Hand wed icke rett besked om skyttit, mens hand tror, atthe skulle wære ved en xviij stycker, stortt och smott, vnder tagett en lxxx kerrer, som legger iij sma stycker paa huer kerre.

Hand beritther, atthe aether oc haffuer begyntt att skandsse hartt for portthen paa thend norder sijde, oc the haffue graffuit graffuen vd paa then norder sijde, att wanit er vdløbitt aff graffuen, oc y gaar waare the offuer paa thene sijde aaen att beshe, huor the wille skandze oc opretthe skytthett tiill att skijude y byen paa thenne syndre sijde. Koning Erick kom for Halmstad nu y søndags 1 .

Anders Ingilss[on] tyener en skytthe, en bonde, bor hartt hoss Bogesund y Wedasloff 2 , haffuer iiij heste, legger vnder Anders Olsson. Hand sijger, att the are x faner rytther, viij fenckçr knectthe, the andere ere alle bønder. Skijcttit(!) ved hand ingen synderlige rede att giøre paa, mens hand siger, atthe haffuer vest actit att trorme(!) tiill byen mit thet første.

Jens Bijrgesson tven[en]dis mit tho hesthe hoffuer paa huer hest om monitthen viij ℔.

Hans rittmesther hieder Anders Olsson offuer ij faner, huer fane er iij hundertt starck.

Hand sijger, att koning Erek er personligen y leyritt.

Hand beritther, att tijsse faner skall ware for Halmstad:

Hertug Mogens faane 3 ,

her gostaff Olssons fane,

tho oplandske faner, then enne ær her Iiffuer Ijuerssen 4 och thend anden er Erick Knudsson riittmester offuer,

Oluff Stackes fane,

Anders Olssens faane,

hengste rijdernes fane,

koningens egen faane.

Koning Erick haffuer icke, thett hand ved, vden 5 feneker tijske knecthe. Hand beritther, att the haffuer otthe groff stycker, mens ther er ij nogit saa store, thett storsthe styeke gaar xvj øxen for.

s. 121 Eend haffuer the iiij ander stycker, ther gaar iiij oxen for huertt.

Eend haffuer the iiij smaa stycker paa miker 1 .

Hand beritther oc, atthe suenske formoder thom mere skytt att kome epther.

Hand beretther oc, atthe lader thom høre, atthe welle byde 2 .

Hand beritther oc, atthe haffuer graffuit en grøff[t] om therris leyer mellom byen oc thom, atthe y byen skulle iick[e] kunde offuer falle thom om natthe tijde.

Paa Bagsiden: The iij sue[n]ske fangers bekendelsse.

Optegnelse med Herluf Trolles Haand. Indlæg i foregaaende Brev.