Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Herluf Trolle (1563-10/1563-11?)

Oktbr. eller Novbr. 1563?

Optegnelse af Herluf Trolle angaaende Forstærkning af Mandskab.

Ther som her wor en fane rijtther, thaa kunde vij end haffue nogen tijd [at] fordreffue och iage huer anden, att the skulle icke lenges. Ther her oc kunde kome nogen flere hageskytther, thaa gøres thett behoff, tij thett falder tijsse s. 126 alt for hartt att woge dag oc natt 1 . The waage saa gott som dag oc natt 2 .

Egenhænd. Orig, i Rigsark., Krigen 1563—70, Diverse Dokumenter.