Danmarks Breve

BREV TIL: Mogens Gyldenstierne FRA: Herluf Trolle (1564-07-02)

2. Juli 1564.

Herluf Trolle til Mogens Gyldenstjerne.

Om det svenske Skib i Rostock og de Foranstaltninger, han har truffen for at faa det udleveret. Han haaber et godt Svar paa sin Henvendelse til Ølands Indbyggere. Han har Besvær med at holde Fred mellem Skibscheferne, ligesom ogsaa Kjældersvendenes og Kokkenes Uorden volder ham meget Bryderi. Beklager sin lange Uvirksomhed men haaber snart at komme i Kast med Fjenden, hvis Planer omtales. Udtaler Ønsket om at have nogle Smaaskibe til Rekognosceringsfartøjer, ligesom Lybækkerne have. Skibet Gjøgen sendes hjem som utjenstdygtigt. Af Ludvig Munk og Lave Brockenhuus, der begge ere skikkede til Kjøbenhavn, vil han faa nærmere Besked.

s. 180 Kere her Magnus, ganske gode wen, gud hand giffue theg lijcke oc salighed oc att leffue gud behageligen. Kerre her Magnus, ieg flick y gaar k. mtt., myn alder naadigste herris screffuelsse om thett suenske skijff, tiill Rodstock ligger. Saa haffuer ieg nu afferdigit Enwoll Krusse oc Iørgen Grøn att hentthe same skijff mit wijllie eller wuelle, och hohes mig mit guds [hielp] vest att faa same skijff. Ieg haffuer screffuit the herrer aff Rodstock nogit skarpt tiill, som ieg sender thig her innde lucht en kopij aff 1 . Mig hobes, atthett skall intit skaade. Ther kand offtthe suenden sye syn hosbonds tarff beder en hosbonden, oc hosbonden kand haffue ther gaffn aff oc kand mit lempe forbede 2 syn tyeners vbeskedenhed sig tiill lempe oc fordell. Ieg haffuer screffuit kong. mtt. gesantther y Rodstock tiill, tijsligeste send thom en kopij aff mit breff tiill Rodstock oc befalit Enwoll Krusse att retthe sig epther therres befaling, om the haffuer ther anit betencke vtj. Ieg haffuer oc screffuit kong. mtt. tiill oc send hans kong. mtt. en kopj aff mit breff tiill Rostock. Ieg haffuer ingen kopijr send hans kong. mtt. aff the breffue, ieg sende till Ølandt 3 , om thig tyckis, att thv wilt lade hans kong. mtt. lesse thom. Ieg haffuer end nu ingen suar fangit, mig hobes mit guds hielp att fange beder suar, end mand tror. Ther ieg icke faar suar forre, thaa faar ieg vest suar, naar the sher oss kome y gen mit fffoden. Alt er thett meg saa loffuit, att ieg skall faa vijde, huor tiill staar y Kalmar 4 . Ieg screffuer myn broder icke saa tydeligen tiill om alting som theg, wil tu delle mit ham.

Kere her Magnus, thett er nogit vulijge 5 paa ferde, oc mand haffuer knur oc surtt sheende ther fore, att Erick s. 181 Rud oc Pouell v. Saara ere bedere yd røsthe 1 , end andre folck ære. Ieg haffuer willit giort thett nogit lijgere oc halft nogit skøtt oc folck fraa Erick Rudt, och hand will intit møsthe 2 vden stortt buller. Oc her kunde snartt kome myttherij y blantt oss, waare icke, att gud gijffuer mig thend naade, at ieg kand om gaas mit thom mit lemppe, mens the beraabe thom fast paa herren selff.

Kere her Magnus, ieg haffuer stor plas 3 mit tijsse kellersuenne for tijsse tr, saa gernne wille the forkomme thom. Nu haffuer ieg paa thett ska[r]ppeste hollit alle hoffuittz menden fore, atthe skulle haffue ind sseende, att keller suenden skall giøre rede for tynnderne, oc the skulle ingen packe y huer anden, som her tiill giortt oc sked er.

Ieg haffuer oc plas mit kocken for køkenfiitt. Nu haffuer ieg giortt thenne besked offuer all floden, att huer kock skall holle sitt køken fitt tiill sthede oc giøre regenskaff for, hues ther bruges tiill skijffs behoff. Y huilken som fijndes flijtegst, thend skall haffue størst løn oc best tack, oc thom skall geffues for huer te gott køkenfiitt en skenck, ther kong. mtt. oc thom er lijdeligt, naar vij komer tiill sthede. Oc er thett forbodit att selge eller sennde nogit køkenfltt her aff floden vnder lijffs straff. Thett waare kong. mtt. ett gaffn, att her waare en screffan(!) an paa huertt skijff 4 . Ieg wiill mit guds hielp she tiill, thett besthe, ther ieg kandt. Kere her Magnus, thett førsthe møgeligt er, thaa skall ieg mit guds hielp holle mig y the suenskes faare wandt. Ieg kand icke screffue, saa ontt som thett gior mig, att vij nu y en maanit haffuer intit kunit vd retthit, ther gaffn haffuer waritt. Mig hobis mit guds hielp, thett bliffuer beder, och gud will giffue oss lycke. s. 182 Ieg hører, atthi suenske acter att føre oss en fasthe lagen 1 mit ij store fyrblasser 2 , som the roster till mit skøtt oc fyrwerck som tho omeraller, att wij skulle ware gyrige att borde mett 3 , och the wille saa anstycke 4 . Mens therres acht komer icke all y pung mit guds hielp 5 . Kere her Magnus, ieg haffuer stor brøst, att kong. mtt. icke haffuer en ij eller iij smaa rors iacther, ther will besigeld 6 waare, tiill att lygge altiid hoss mig att thage beskedt aff huad segil, her komer. The lybske haffuer her altiid iiij for vden the, som løber y mellum floden oc Lybke. Tijsse iiij ere saa besiglde oc berodde 7 , att for end myne kand kome ther tiill, thaa haffuer the beskeden henne, oc ieg wille icke gernne altiid vnde thom fordantzen. Gøgen sigler aldrj ett stycke, huerken for vynden eller mit vynden, ieg wiill sennde ham hiem 8 . Waare the skijff komen aff Norge 9 , att ieg motthe faa thom tiill mig mit thett førsthe. Thette sud west haffuer nu standit her saa lenge, att vnder er. Naar gud wiill, saa bleffuer thett bedere. Kere her Magnus, ieg haffuer nu sendt Loduig Mu[n]ck 10 tiill kong. mtt. mit tijsse ærynder, ieg haffuer oc bedit ham, att hand skall sye thig besked ther om. Ieg haffuer oc vnderretthit Lage Brockenhuss10 y samme verff, att hand skall oc sye thig besked ther om, om saa er, att Loduig Mu[n]ck icke kome s. 183 till Kobenhaffn. Lage kand oc sye thig besked om waar fetallij oc prouiantt. Kere her Magnus, ieg wiill alle myne dage fyndis tyn willige(!) och tyene thig y alle the maade, ther ieg kandt. Giør will oc siig Anne oc tynne døtther mange gode netther paa myne vegnne. Her mit thig gud befalendis. Ex kong. mtt. orloffs flode sondagen thend 2 iullij mdlxiiij vnder Bor[in]gholm.

Herloff Trolle.

[Paa en løs Seddel:]

1. Om vj vger eller viij vgers bestelling.

2. Om viij s[m]aa skijb Gullandt(!).

3. Huor hollis skall om weed her epffther.

4. Om Iørgen Brade.

5. Tett folck y Røtthnebye, Ølandt.

6. Om folck abc første mand haffuer nock aff them.

7. Om thet reffuelske farewandt at søge.

8. Om Nerffuer fare mett salt.

9. Mercurius.

10. Om the skijff vdij Norge aar(!).

11. Om Iacop Bagghe och the siuff fanger.

Loduig Munckes erinde
tiill kong. mtt.

Egenhænd. Orig. uden Omslag i Rigsark., Mogens Gyldenstjernes Arkiv I. Den løse Seddel, der synes at maatte henføres til dette Brev, findes i Rigsark., Adelsbreve LVII. 92.