Danmarks Breve

BREV TIL: Mogens Gyldenstierne FRA: Herluf Trolle (1564-07-11)

11. Juli 1564.

Herluf Trolle til Mogens Gyldenstjerne.

Beklager sig over den stærke Varme og Sygeligheden. Saasnart Lybækkerne ere færdige med at proviantere, agter han at gaa under Sejl. Om Flaadens Forstærkning med Mandskab, om Sendeisen til Rostock, om de svenske Fanger. Haaber paa Ølands Overgivelse. Om Forsyning med Fødevarer.

Kere her Magnus, ganske gode wen, gud hand ware altiid mit thig. Kerre her Magnus, ieg kand icke screffue thend store siugdom, her er paa tiisse skiiff mit suar hede oc wuanligen siugdom. Gud hand wende syn vrede fraa oss oc straffe mit barmhiertighed oc icke, som forskyltt er. Kerre her Magnus, thett giør mig ontt, att vij skulle ligge her saa lenge. Someren gaar, fetallen thærres, oc vij suages huer dag paa folckit, me[n]s gud ved, thett er icke myn skyll. Thett førsthe atthe lybske ere ferdige, thaa will ieg s. 199 y guds naffn gaa tiill segels oc holle søen, om vijnden icke strax foger. Ieg haffuer nv vdtagett huer vj mand aff Bori[n]ghohn oc faar ved en iijc mandt. Thom tager vij ind y morgen mit guds hielp. The drawantther, kong. mtt. will sende hiid, thom er ieg heller aff mit, the welle ware beder hollen end andit folk 1 . Ieg sender ett ancker hiem, er brodit, atthv vilt sende oss ett andit y gen. Ieg haffuer ingen suar fangit fraa Rodstock. Per Huitfeldt sende ieg tiid, som ieg haffuer screffuit 2 .

Hues the lybske wille giøre om the fanger, haffuer ieg end nu ingen besked fangit. Haffude icke same fanger waaritt, thaa haffude vij icke løbett hiid tiill Boringholm. Vij haffue(!) end nogit vdrett, haffude vij bleffuit vnder Ølandt oc Gullandt.

Kere her Mag[n]us, gior will oc screff mig till, huor togit gaar tiill lands, huad wey.

Thett første vij løber her aff, thaa løber vij tiill Haffnøø, paa thett vij kunde faa Mercurius2 mit oss, oc thaa will ieg giøre anslag, att vij kunde faa Ølandt indt. Ieg faar ther bud, huad the wille giøre. Kere her Mag[n]us, wiltu talle mit Biorn Andersson 3 om fiisk, gryn, ertther oc øll.

Kere her Mag[n]us, huor ieg kand tyene thig, gior ieg gerne. Giør wil oc sig husfrv oc born mange gode netther. Her mit thig gud befalendis. Ex kong. mtt. orloffs flode vnder Boringholm tijsdagen thend 11 iullij mdlxiiij.

Herloff Trolle.

Udskrift: Myn besynderlige ga[n]ske gode wen, her Magnus Gyldenstierne kerligen tiill (!).

Egenhænd. Orig, med Spor af Segl i Rigsark., Mogens Gyldenstjernes Arkiv I.