Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik 2. FRA: Herluf Trolle (1564-07-22)

22. Juli 1564.

Herluf Trolle til Kong Frederik II.

Han har ikke villet modtage de svenske Fanger af Lybækkerne, før han faar Kongens Befaling, da Lybækkerne fordre en saa haard Forskrivelse af ham; sender Sylvester Franckes Skib hjem; han anser ham for at være uden Skyld. Haaber paa et gunstigt Udfald af Peder s. 226 Huitfeldts Sendelse til Rostock. Flaaden trænger baade til Skibe og Mandskab. I Efterskriften melder han, at han har anholdt 8 Skibe, som vilde til Narva, men har tilladt dem at sejle igjen mod Forpligtelse til at gaa til Danzig eller skaffe et andet Pas fra Kongen.

Etthers kongl. maist. min gandske vnderdanige och willie tro tieniste nu och altyd forsend met wor herre. Allernaadigste herre och konning, giffuer ieg etters kon. maist. vnderdanigen tillkiende, at ieg endnu icke er kommen till ens met dy lybske om dy fanger, thy de wille haffue saa en sterck forplictelse vdaff meg for forskreffne fanger 1 , som ieg nu sender ethers kon. maist. en copie vdaff 2 , och tor ieg icke giffue them saa en sterck forskriffuelse ther paa, før end ieg haffde ethers kon. maists. befaling ther paa, effterdy saa at de haffue hafft dem saa lenge oc icke førre haffue willet sleppe thennom, tha tøckes meg, at thet intid hindrer paa en otte dagis tyd, at de end nu holler them, till saa lenge at ieg faar ethers kong. maists. villie her y at wyde etc. Ieg sender nu hiemme met erlig och velbyrdig mand Frantz Iffuersen 3 thette skyb, som Silluester Francke waar paa 4 , och er ther nogenn bodtzmends føring 5 ind ther paa, ther skiibsfolkene tillkommer. Ieg kand icke andit formercke, end Siluester Francke met alt thet andit skybs folck at de haffuer ingen skyld, epfftherdy saa at theris hosbonde Moritz Randzow haffuer befalid thennom at segle, som de kand bewyse met hans skriffuelse, som ieg førre haffuer send ethers kong. maist. en kopie vdaff etc. 6 Ieg haffuer endnu ingen tydinger faat fra Rodstock om thet skyb, som Peder Huitfeld waar epffter 7 , ieg haffuer ingen tuiffuel paa, att hand jo faar thet entenn met willie eller uwillie, eller och hand kommer skybet om. Gud beware hannum och alle de andre, met hannum ere, epfftherdy at s. 227 de erre der nu saa lenge. Wille etthers kong. maist. werdis til at skicke hyd mere skyb och folck, thy wy erre suagere paa folk, end ieg will lade mig wedgaa, saa stor siugdom er her iblant folckid. Ieg haffuer et gaat hob till wor herre, at gud skall giffue etthers kong. maist. en erlig seyerwinding offuer alle ethers kong. maists. fyender och vwenner, thet gud giffue, amen. Och will ieg her met haffue ethers kong. maist. met siell och lyff och et langworit regemente och en erlig seyerwinding offuer alle ethers kong. maists. fyender och vwenner gud almectigste befalendes etc. Aff ethers kong. maists. orloffs flode vnder Borringholm løfferdagen thend 22 iulij anno domini 1564.

Ethers kong. maists.
vnderdanige, tro tiener
Herloff Trolle.

Allernaadigste herre och konning, desse skippere, som haffue etthers kong. maysts. egne breffue, at de motte segle paa Nerffuen, thennom haffuer ieg ladit passere, fordy meg burde icke at holle them an, dog haffuer ieg giffuet thennom mine bewyss, at de motte segle till Ryge 1 och ingen anden stedz. Ieg haffuer och ladit thennom beholde ethers kong. maists. breffue och toldsedle, som de haffde at segle paa Nerffuen. Huad heller de nu wille segle paa Nerffuen eller Rige, thet kand ieg icke wyde, mens ther ieg haffde thet, baade ethers kong. maists. forloffs breffue och ethers kong. maists. amyrals forbudtz breffue, tha wed ieg well, huilckid ieg fulde, mens ieg haffuer icke kund giørre her andit till met lempe, bode for ethers kong. maists. breffue skyld, disligiste for disse lybske skyld etc. Oc desse andere skyb, som och haffuer forloff at løbe paa Nerffuen, haffuer her werit hoss meg, otte skyb, som ere bleffuen fortollit y Sunden at løbe till Nerffue, och sagde, at der end skulle were fire tilbage, som och skulle dyd, saa at ther er tolff til samen, som hører en kiøbman till met naffn Iochim s. 228 Gribenn atf Berlin, huilcke skyb ieg icke kunde tilstede at løbe til Nerffuen, men ieg begierede, at een aff thennom skulle drage till ethers kong. maist., och hues beskied the fick hoss ethers kong. maist. wille ieg aldelis rette meg epffther, huilckid de icke giørre wille, mens begierede, at de motte komme till Danskenn etc., och gaff de meg en forplictelse ther paa, som ieg sender nw ethers kong. maist. en copie ther aff 1 , saa at de vnder skyb och godtz fortabelse ingen anderstedtz wille segle vden till Dansken, saa at mand icke heller haffuer giort thennom imodt, om ethers kong. maist. wille haffue vndt them ther hen at segle etc. Beder therfor ethers kong. maist. gandske vnderdanigen, at ethers kong. maist. wille lade skriffue meg beskied ther paa, om her epffther kommer saa nogen skyb, som will till Nerffue, huor ieg skall holde thet met thennom, tha will ieg aldelis rette meg epffther ethers kong. maists. bud och befaling etc. Her met ethers kong. maist. met siell och liff befalendis thend almechtigste gud, hand beware ethers kong. maist. fra alt thet, ethers kong. maist. skade kand baade till siell och lyff, amen. Datum vt in literis.

Allernaadigste herr och konnig, giffuer ieg ethers kong. maist. vnderdanigen tillkiende, at epfftherthi at the lybske saa hart haffuer weyred seg tilforn for samme fangerne, och den beste tyd er fast forløben, at ethers kongl. maist. vdy tyde icke fick at wyde hues kundskaff, som Jacop Bagge wyste bode om thend frydtz fordrag till Rostock och anden kundskaff och leyligheed, tha wille ieg icke nu forskriffue meg mod thennom vden ethers kong. maists. wyden oc willie.

Udskrift: Hogbaren første, stormechtigste herre, herr Frederich denn anden, met gudtz naade Danmarckis, Norgis, Wendis och Gottis koning, hertug vdy Slesswig, Holstein, Stormarn och Ditmersken, greffue vdy Oldenborgk och Dellmenhorst, min allernaadigste herre och k., vnderdanigen.

Aftryk efter Danske Mag. IV. 244—49.