Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik 2. FRA: Herluf Trolle (1564-07-23)

23. Juli 1564.

Herluf Trolle til Kong Frederik II.

Efter Anmodning af Indbyggerne paa Bornholm beder han Kongen give dem Henstand med Udredelsen af den paabudne Skat. Han udbeder sig Ordre om, hvorledes han skal forholde sig overfor de Skibe, der fare til Narva m. v.

Etthers kong. maytt., myn gandske vnderdanige och willie, tro tieniste nu och altijd forsendt meth wor herre. Aller naadigste herr och koning, giffuer ieg etthers kong. maytt. gandske vnderdanigen till kiende, at dij fattige folck och almue, som bygge och hoo her paa Borringholm, haffuer begieritt, att etthers kong. maytt. wille naadeligen ansee 1 thennom saa møgitt, som mueligt waar, att de maatte fange nogen dag 2 paa thenne skatt 3 , till saa lenge att feet kunde bliffue feedt, och de kunde faa nogen hielp vdaff fiskerij, thij dij haffuer nu nogen tyngie och besuering vdaff etthers kong. maytt. orloffs flode, som ligger her vnder landitt, ther till mett haffuer de vdgiort wed en halltride hundritt mand, som wij och saa haffuer her paa skijbene. Ieg weed intid andit att skriffue etthers kong. maytt. till nu paa thenne tijdt, mend thett forste gud will, at wij kand faa saa megitt øll, som wij kunde vnd[er]holle oss mett paa en fiorten dages tijdt, tha wille wij søge etthers kong. maytt. fyender mett thett allerførste. Wille och etthers kong. may. lade skriffue meg till om dij Dansker 4 , Stettinner och andere, huorledis at ieg skall hollett mett thennom, thij dij skijber ther fra mett salt oc till Nerffue, Rijge oc Rewell, som thett s. 234 sijgis vnder thett skyn, attheris breffue lijder paa Rijg 1 , om nogen aff thennom kommer meg forre, som dijd will mett salt, at ieg kunde wijde att rette meg epffther. Her mett will ieg haffue etthers kong. maytt. mett siell och liff och langworig regemente och en erlig seyer och offuerhandt offuer alle etthers kong. maytt. fyender och vwenner gud almechtigste befalendis etc. Aff etthers kong. maytt. orloffs flode vnder Borringholm sondags thend 23 iulij anno 64.

Etthers kong. maytt.
vnderdanige
tro tiener
Herloff Trolle.

Udskrift: Hogbarenn forste, stormechtigste herre, herr Frederich den anden, met gudtz naade Danmarckis, Norgis, Wendis och Gottis konnig, hertug vdij Slesswijgk, Holstein, Stormarn och Dittmerskenn, greffue vdij Oldenborgk och Dellmenhorst, min aller naadigste herre och konnig, vnderdanigen.

Orig. med Segl i Rigsarkivet.