Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik 2. FRA: Herluf Trolle (1564-08-20)

20. Aug. 1564.

Herluf Trolle til Kong Frederik II.

Han melder, at Flaaden siden sidste Sammenstød med Fjenden har ligget bi under Bornholm, da den ikke har kunnet naa Øland. Lybækkerne maa nu proviantere; selv beder han om Tilførsel af Proviant. Et Skib, der var bestemt til Lifland, er opsnappet af Svenskerne. Han ønsker Forstærkning med de norske Skibe. Rygter om Kong Eriks Krigsplaner til Lands.

s. 243 Etthers kongl. maytt. myn gandske vnderdanige och willie, tro tyeneste nu och altiid forsend met wor herre. Giffuer ieg etthers kongl. maytt. ydmygeligen tillkiende, att wii haffuer leggit by met floden, siiden att wii ware y handell mett dii suendske 1 , och haabtis till, att winden skulle haffue føyett seg, att wii skulle haffue kommit y ferr mett them igien, eller och att wii skulle haffue kommit till Øland, mens strømmen oc werid haffuer alsteedtz werit y mod, saa at wy icke kunde haffue nait thett. Nu haffuer de lybske giffuit tillkiende, att thennom fattis fijtallij, och ther forre nøddis wii till at løbe till Borringholm. Wii haffuer ochsaa brøst for øll och brød till etthers kongl. maytt. skiibs flode, att etthers kongl. maytt. wille befallett, att oss motte skickis nogitt fitallij mett thett første. Thett allerførste mueligt er, oc weritt will føye oss, tha wille wii besøge wore fyender ygien y hues maade, ther wij kunde. Om de 3 skiib, som ieg skreff etthers kongl. maytt. till, som ieg saffnede aff floden, tha spurde ieg y gaar, att de tho erre kommen vnder Gullandt, och forseer meg, att de komme hiid till floden igien mett thenne wind, saa att de ere beholdenn 2 . Køckeridtz 3 skulle haffue weritt till Lifflandt, thend haffuer de suendske fangitt mellom Gulland och Bordingholm paa en aff etthers kongl. maytts. pincke met naffn Søen, som skulle haffue førtt hannum till Lifflandt, mens breffuene them haffde hand senckid oc bunditt en steen hoss och kast y grunden. Thett siigis for wist, att konnig Erich skall were vdi Calmar, oc att hand sambler sitt beste folck der, och at hand acter seg neder att Bleging etc. 4 Gud hand styre hans fornemen 5 . Thett første wii faar nogen fitallij, och de lybske och bliffuer ferdige, tha wille wii holde oss mod de suendske vdii gien. Thersom s. 244 de skiib waare kommen fra Norge 1 , tha waare thett gott, att etthers kongl. maytt. wille lade komme them till oss, om etthers kongl. maytt. will, att wii skulle holle søen nogen stund. Och will hermett haffue etthers kongl. maytt. met siell och liiff till ett langwarett, roligt regemente och en erlig seyer och offuerhand offuer alle etthers kongl. maytts. fyender och vwenner gud almechtigste befalendis. Aff etthers kongl. maytts. orloffs flode vnder segell hart mod Bordingholm søndags thend 20 augusti anno domini 1564.

Etthers kongl. maytts.
vnderdanige, tro tyener
Herloff Trolle.

Udskrift: Høgbarenn første, stormechtigste herre, herr Frederich den anden, met gudtz nade Danmarckis, Norgis, Wendis och Gottis konnig, hertug vdii Slesswiigk, Holstein, Stormarnn och Dittmerskenn, greffue vdii Oldenborgk och Delmenhorst, min allernaadigste herre och konnig, vnderdanig.

Aftryk efter Danske Magazin III. 253 ff.