Danmarks Breve

BREV TIL: Mogens Gyldenstierne FRA: Herluf Trolle (1564-08-22)

22. Aug. 1564.

Herluf Trolle til Mogens Gyldenstjerne.

Han trøster Mogens Gyldenstjerne i Anledning af dennes Hustrus Bortgang og raader ham til at kalde sin Datter Sibylle til sig. Fremfor alt beder han ham ikke lade Sorgen faa Overhaand, men søge sin Trøst hos Gud.

Mijn ganske wenlige helssen oc kerlige tack sigelsse for altt gott. Kerre her Magnus, thijn store sorrig oc s. 245 bedrøffuelsse for thyn kerre huffrv(!) giør mig atf hierttit ontt 1 . Gud hand geffue theg trøst y thitt hiertthe, oc hand wære thyn hielp oc trøst. Hand hielpe thig att berre thetthe store kaars tolmodeligen. Kerre her Mangnus, saa beder ieg thig kerligen som myn gode wen, attw nu wilt saa migit, som mest møgeligt er, trøsthe thig selff mit ett gott toll 2 oc tage thetthe store kaars tolmodeligen aff guds hand, tij alle hans gerninger ærre gode oc retthe, oc y huor thett gaar oss, thaa erre vij dog hans, oc hand sørger for oss, oc hand ved, huilkit oss best oc nøttigst er. Hand forlader thig dog icke, eend dog thett siunes for tynne oc anders øgen, som vij forladis, thett sker dog icke. Hand er waar herre, waar gud, vij ære hans, alt thett, vij haffue, er oc aff ham. Ham wære loff oc tack tiill euig tiid. Kerre her Magnus, end dog atthv saa saare ille kunde haffue møst hennde nu y tyn scrøbelighed, tysligesthe tynne kerre børn, ieg oc ander hendis gode wenner, som hun giorde alltt gott mit all hulhed oc throhedt, thaa er thett dog guds gode willge och gerning, hennde tiill gode oc besthe, och hun haffuer vesseligen himmeriige oc thend euige giede oc salighed. Thett wille vij alle ynske hende aff gud oc vest vijde, att vij fynder hende vtj guds riige. Kerre her Magnus, saa er nu gud thyn kerre herre oc gud, som alle bedrøffuede trøster oc hugsualler, hand er alle faderløsses fader oc moder, hand forsørger oc forsynner alle, hand wiill icke forlade thig eller tynne børn, ther forlad thig tiill, ther trøsthe theg paa. Gud er sanddrug, gud wed, att hendes død giør mig ontt, ieg møsthe en hull tro wen. Gud hand geffue hende himmeriige for alt thett gode, hun giorde mig, ieg wiill thett oc fortyenne hoss hendes, y mens ieg leffuer. Kerre her Magnus, trøsthe thig nu selff y gud oc ber thetthe kaars tolmodeligen. Screff epther tyn s. 246 datther Sybille 1 att hun bleffuer hoss thig nogen tiid. Lad oc tynne børn ware hoss thig oc tyene thig 2 . Gud wed, att kunde ieg y noger maade tyene thig, thaa giorde ieg thett ganske gernne. Kerre her Magnus, for altyng thaa skaanne thig selff for offuermaadig sorig oc gremilsse, thv kand intit haffue ther aff vden forderffue thig selff, tynne børn till skaade oc forderffue. Befal thett nu gud, oc lad aff y gen att sørge oc laed gud ware tyn trost, epther tv nu haffuer ingen trøst vden ham. Kere her Magnus, forthenck mig icke thenne screffuilsse, me[n]s giør her epther. s. 247 Ieg wiill nu och altiid haffue thig gud almecteste befalit, hand geffue thig giede oc trøst y thend hellige andt, amen. Thetthe gode selskaff lader sye thig mange gode netther oc therris wellige tyenesthe. Ex kong. mtt. orloffs flode tysdagen thend 22 augustj mdlxiiij vnder Boringholm.

Herloff Trolle,
tyn gode wen.

Udskrift: Erliig oc welbijrdig mand, her Magnus Gyldensterne tiill Stierneholm, ritther, kong. mtt. statholder paa Københaffn, myn ga[n]ske besynderlige gode wen wenligen.

Egenhænd. Orig, med Spor af Segl i Rigsark., Mogens Gyldenstjernes Arkiv I. Brevet har Paategning om at være modtaget den 24. August.