Danmarks Breve

BREV TIL: Mogens Gyldenstierne FRA: Herluf Trolle (1564-08-24)

24. Aug. 1564.

Herluf Trolle til Mogens Gyldenstjerne.

Der er stadig stor Sygelighed paa Flaaden. Han lover at sende en Fortegnelse over Mandskabet. Saasnart Lybækkerne have provianteret, vil han søge Fjenden. Der er megen Klage paa Flaaden over forskjellige Mangler, i hvilken Anledning han har tilskrevet Børge Trolle. Med de Skibe, han har, vil han næppe længe kunne holde Søen. Han længes meget efter Underretning om Landkrigens Gang. Det er knapt med 01; men iøvrigt indrømme alle, at Provianteringen er langt bedre end forrige Aar.

Mijn ganske wenlige helssen oc kerlige tacksigelsse for alt gott, huilkiitt ieg oc gernne fortyenne och forskylle wiill. Kerre her Magnus, gud hand giffue thig giede oc trøst y all nød oc sorrig, amen. Kere her Magnus, ieg kand icke screffue thig tiill thend store klage, her er y floden for syugt folck, gud hand waare waar hielp oc trøst. Epther thij att huer klager saa hartt, thaa lader ieg huer s. 250 hoffuittmand giøre rede for sitt folck, naffn fraa naffn, huor the are bleffuen. Thett førsthe ieg faar samme regesther klare, wiill ieg sende thig thom, paa thett att mand kand vijde ritt besked, att some icke tager penge paa ij skyff, som ieg skall thro att will skall fyndis. Y dag gick waritt tiill sud ost, ther fore wille ieg gerne haffue waritt tiill sigels, nu kand thett icke ske, for the lybske are icke ferdige. Thett første the ære ferdig, wille vij holle oss y the suenskes faar vandh, oc mig tuilier intit, mens hobes, att gud wiill vesseligen geffue oss seyer oc fred, y huor lenge thett hales, thaa hielper gud dog paa thett sijsthe. Kerre her Magnus, ieg kand icke screffue, som her klagis offer all waar flode, thend enne fattis ett oc thend anden ett andit, some sigel, some thog, some lack skyff. Dog ieg mand(!) kand thom nu føge raad 1 , mens ther wiill nu thenckis vtj tijde och bestelles kabbelgarn, segeldug, beg, tyere, tønner vtj tijde, thij her giøres mere behoff, end mand tror. Ieg haffuer screffuit Byrge Trolle tiill om lyuss, søm och thetthe siug[e] folck. Waare ther raad tiill folck, om vij skulle holle søen naagit lenge, thaa will thett storligen gøris behoff. Att holle søyen(!) lenge mit thijsse store skijff er icke raad, dog eepther leyligheden oc som att mand sher, att fynden skycker sig. Meg hobes nu att fange budt och screffuelsse fraa etther huer dag, gud hand giffue oss att spørge gode tyender tiill wortt folck, nu y Suerrig er. Thett er nu wil knapt for oss mit øll, vij geffuer nu paa lxxx knectther j te øll oc paa l bodsmend en te øll. Gud waare loffuit, thett er end nu gott, oc alle mand syger, att thett er langt beder for thom eend y fiord mit hues dell, the skulle haffue, wij wed oc sser oc will selffue leyligheden. Hues y sender oss nu her epther, the skulle fynde oss entthen her eller vnder Gullandt hoss Karsøø. Ieg wed nu intit yder mere att screffue paa thenne tijd, mens wiill altiid haffue thig gud almectesthe befalit. Hand beuare thig will fraa alt, theg kand skaade bode tiill s. 251 syell oc liff, hand vnde oss att fyndis helbrede y guds frycht, amen. Ex kong. mtt. orloff flode torsdagen sancte Bertholomej dag thend 24 augustj mdlxiiij vnder Boringholm.

Herloff Trolle.

Udskrift: Erliig oc welbyrdig mand, her Magnus Gyldenstierne tiill Styerneholm, ritther, kong. mtt. stattholder paa Københaffn, myn besynderlig ganske gode wen wenligen.

Egenhænd. Orig, med Brudstykke af Segl i Rigsark., Mogens Gyldenstjernes Arkiv I. Brevet har Paategning om at være modtaget den 29. August.