Danmarks Breve

BREV TIL: Mogens Gyldenstierne FRA: Herluf Trolle (1564-09-02)

2. Septbr. 1564.

Herluf Trolle til Mogens Gyldenstjerne.

Paa Grund af Modvind ligger Flaaden endnu stille. Han trænger stærkt til Mandskab og fordeler paa bedste Maade mellem Skibene de Folk, han kan raade over; der vil snart fattes Proviant; han sender tomme Tønder hjem. Admiral Frederik Knebel er formedelst Sygdom sejlet hjem og er afløst af Kampferbeck.

Kerre her Magnus, gud hand geffue theg giede oc trøst vtj thend hellige andt. Kere her Magnus, y gaar rett som vij wille gaa tiill segels, gicke wæriit oss emod, tij bleffuer wij nu liggendis, tiill att gud wiill geffue oss gott wæder. Gud hand regere oss oc giffue oss thett, oss nøttigst er bode tiill syell oc liiff. Kere her Magnus, epther thij atf Normand er lack, oc att her er stor brøst for folck, thaa haffuer ieg nu thagit folkiit aff Normanden oc besatt the andere skijff mitt 1 . Folkiit bleffuer huer dag siugt for oss, gud kand dog hielpe, atthett kandt oc maa bliffue gotth. Pouell v. Saare beklager seg hartt for folck. Her kom paa Falken 2 lx knectther, ther aff beholder hand silff 3 , oc Peder Huittfeld fick the xl, oc fattis Peder Huitfeld end nu will en lx knecther 4 . Enhornitt2 haffude innde l knectther, ther aff beholt hand silff xx, ieg fick her ind xxx. Thett er the knictther, her er nu komitt. Ther her komer flere, thaa haffuer vij thøm saare will behoff. Siugdomen er saa stor, mens ther dør dog icke saa mange, som ther giorde. Kere her Magnus, alle the bods mend, som nu komer siuge hiem, atthe motthe senndis tiill floden y gen, som føre ære. Ther mand oc icke bruger Gøgen eller the bodsmend, som kom hiem mit Iorgen Grøns boyertt 5 , thaa haffuer vij thom will behoff. Wiille thv oc bestellit, att Normandt 6 strax motthe s. 264 bleffue flyedt, thaa er hand god tiill ett af the skeff, som skall holle søen y wijntther. Ieg lader Nactergalen 1 bleffue her hoss floden, paa thett att ieg kand screffue mit Niels Iude 2 , huad tijd vij løber her aff. Ieg wed aldrj, huad helder att ieg maa beholle Nacthergalen hoss floden eller icke 3 . Kere her Magnus, thett will icke lennge waare, for end wiill fattis øll oc brød y floden, atthv wilt wil giøre oc bestelle oss nogit hyd 4 . Ieg wiill altiid lade besked her, huor wij ære att fynde.

Kere her Magnus, hues thig kertt oc tiill tyenesthe er, giør ieg altiid gernne. Her mitt thig gud befalendis. Ex kong. mtt. omerall skiff vnder Boringholm loffuerdagen thend 2 septbris mdlxiiij.

Herloff Trolle.

Thett waar en god gerning, att ieg fick the pyncker. Ieg haffuer thom vde att speye, huer paa sitt faare vandt 5 .

Ieg befaler altiid prouiantt skijben att fore tomme tr. hiem och att giore rede for thome tynder, tesligesthe huer keller suend paa huer skeff att giøre regenskaff for tynerne. Kere her Magnus, rett nu løb her Frederick Kneffuell hiem att Lybkke. Hand waar siug oc ille till pass. Kamfferbeck 6 er omerall y hans stedt y gen. Ther 5 slog loffuerdag 2 septbris.

Udskrift: Erliig oc welbyrdig mandt, her Magnus Gyldenstiernne tiill Stiernneholm, ritther, kong. mtt. tiill s. 265 marckis stattholder paa Københaffn, myn ganske gode ven wenligen.

Egenhænd. Orig, med Segl i Rigsark., Mogens Gyldenstjernes Arkiv I. Brevet har Paategning om at være modtaget den 3. Septbr.