Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Skovgaard FRA: Herluf Trolle (1564-10-16)

16. Oktbr. 1564.

Herluf Trolle til Hans Skovgaard.

Flaaden har nu for Storm og Mangel paa Ankere maattet søge hjem til Kjøbenhavn. Han bifalder Raadets Beslutning om at hjemsende Mandskabet, der er i høj Grad medtaget af Mangel, Kulde og Sygdom, og udtaler sin Bekymring for, hvorledes Flaaden skal blive udrustet til næste Aar. Beder Skovgaard om at udvirke en Befaling til Sveder Ketting om at optage de Ankere, Flaaden har mistet under Bornholm. Han er Kongen i høj Grad taknemmelig for hans Naade imod Birgitte Gjøe, og beder Skovgaard ved Lejlighed udtale dette for Kongen.

Kere bole, gud hand geffue thig lycke oc salighed oc beuare thig y thenne farlige tijd. Ther ieg kand tyenne thig y nogre maade, thaa giør ieg thett gernne. Kerre bole, ieg er nu komen her y haffnen mit kong. mtt. skiff 1 . Stor storm oc trang for acker oc tug dreff oss hiem. Gud, som all æren tiill hører, ham wære loff, for att hand haffuer beuarit oss y storm oc all farlighed. Nu ieg komer hiid, thaa haffuer raadit shett for gott, att mand forløffuede thetthe vdbuds folck. Thett er och storligen(!), thij the ære nagen 2 oc forfrossen oc haffuer intit att købe for kleder eller huad thom giores behoff. Raadit sher oc for gott ann, att mand forløffuer tesse skeffs hoffuitz mendt for thenne farlige tijd oc siugdom, her er. Her er icke gott att ware lenge, vden hand er testercker aff natur. Wiiltu geffue kong. mtt. thette tiill kennde, om hans kong. mtt. taller ther nogit om. 3 Ieg frijcter, huorledis att kong. mtt. skall faa synne skeff vd redt paa for aaritt, huo thaa leffuer. Ther for will thett att(!) haffue en anden gang till land, end her tiill skeed er.

Kere bole, vij møste fule acker 4 vnder Boringholm, oc thett stod oss icke tiill at faa thom alle op, thij talde ieg s. 286 mit Sueder Ketting, oc hand loffuede att lade tage thom op. Ther som att kong. mtt. wille nu screffue ham tiill, atth hand mit flid ville lade opsøge, hues ancker ther kunde fijndis vnder landit, atthe kunde bleffue bergitt, thaa sker thett saa migit tess flitterligen, oc thv wilt sende mig breffuit. Kere bole, ieg kand icke screffue thend store gunst oc naade, som kong. mtt., myn alder naadigste herre, haffer beuist myn Bijrgitthe. Gud belønne hans kong. mtt. thett oc ait hans kong. mtt. gunst oc naade 1 . Ieg beder thig gerne, att naar thv komer ther tiill mit, att hans kong. mtt. taller om Bijrgitthe eller mig, attv thaa vilt ydmygeligen betacke hans kong. mtt. for sadan hans kong. mtt. dyd, gunst oc naade. Gud belønit oc regere hans kong. mtt.

Kere bole oc fren[de], huad thv kant haffue tyeneste aff, giør ieg gerne. Gud ware altiid mit thig. Gior will oc syg aile gode cantzelij broder mange gode netther paa myne vegne. Ex Kobenhaffn mandagen thend 16 octobris mdlxiiij.

Herloff Trolle,
tyn bole.

Udskrift: Myn kere frende, bole och ganske gode wen, Hans Skoffgardt, kong. mtt. secretarijo wenligen.

Egenhænd. Orig. med Spor af Segl i Rigsark., Indkomne Breve til Oversekretærerne 1563—1660. Brevet har Paategning om at være modtaget i Flensborg den 23. Oktbr.