Danmarks Breve

BREV TIL: Mogens Gyldenstierne FRA: Herluf Trolle (1564-12-05)

5. Decbr. 1564.

Herluf Trolle til Mogens Gyldenstjerne.

Han meddeler, hvilke Sager Kongen har forelagt Raadet til Forhandling i Nvborg. Hofmesteren er ankommen dertil, ligeledes Greven s. 287 af Schwarzburg. Kongen har bifaldet, at der i Kronens Skove hugges Tømmer til Flaaden, saavel i Sjælland som i Skaane. Om Udskrivning af Skibsfolk til Flaaden i Danmark og Norge.

Mijn ganske wenlige helssen och kerlige tack sigelsse for alt gott, huilkiitt ieg oc altiid gernne fortyene wiill. Kerre her Magnus, ganske gode wen, her er intit, ieg nu paa thenne tijd kand screffue, thij her er end inngen besluttni[n]g giortt. Hoffmester kom hiid først y dag 1 . Artickell er oss fore geffuen:

1. Om greffuen att forloffue eller ey. 2. Huo feltt herre skall wære y hans stedt. 2 3. Huo øffuersthe skall s. 288 wære offuer the danske vdbuds mend 1 . 4. Om ther skall giørres nogitt tog y Suerrige vtj vyntther 2 . 6 3 . Om pendinge tiill thetthe krigs folck 4 . 7. Om prouiantt tiill skijben 5 . 8. Om Sundit att slutthe 6 . Gud alme[c]tiste hand s. 289 giffue oss the beste raad, vij haffuer thett storligen behoff. Kerre her Magnus, om thend dell, thw screff mig tiill om, atthv haffude tald mit her Otthe om hans embede att talle om alles waares leylighed, thaa siunis mig. att vden att ther dreffues paa aff ander, thaa bleffuer thett end tiillbage. Gud wære waar hielp, som hand well kandt.

Greffuen kom hiid y gaar, y dag waar hand kong. mtt. tiill ords, mens ieg waar ther icke hoss. Intit haffuer ieg heller hørdt ther aff.

Ieg haffuer nu tald mit kong. mtt. om thend besteling mit skijben, som Chrestopher Mageson 1 fick mig screfftt paa, som hand will silff haffuer sagt thig, huad brøst ther er. Saa haffuer ieg end nu ingen besked fangit, vden kong. mtt. er tiill freds, atther maa huggis kner oc indholt 2 eller andere tømer paa alle kong. mtt. skouue y Sieland, y huor the ligge. Ther wiill ieg sende thig kong. mtt. breff om mit thett første. Wiiltw wil giøre oc bestelle ther om, huad thv kandt. Item om the bielker y Skanne sagde hans kong. mtt. att wiille forordinere en vogen mester, som skall drage ther offuer mit hans kong. mtt. egne heste, en viij vogne, att fore belker fraa Herritsvad 3 oc tiill Helsyngborig. Huad thett kand forslaa, faar mand att shee 4 .

s. 290 Kerre [her] Magnus, ieg haffuer nu screff[uit] Chrestopher Magesson tiill, att hand wiill screffue mig tiill besked, [huor] mange bodsmend som ther kand forscreffues aff huertt len y Norge, oc om hand ther ved nogen naffnkyndig skepper eller styre mend, som mand kunde faa att bruge, thaa wiille ieg oc forskaffue breffue till thom oc tiill lensmenden, atthe forskaffer saa mange bodsmend, som Chrestopher kand thencke, att huer len kand tolle. Oc beder ieg thig gernne, attv will raade ham oc mig her y, oc thv vilt screffue mig tiill 1 . Kerre her Magnus, huor som att ieg kand tijenne thig, thaa giør ieg thett ganske gerne. Bijrge Trolle, Holger Rosenkrantz 2 , Peder Bille 3 lader sye thig mange gode netther. Gud hand ware altiid mit thig oc beuare thig will fraa alt ontt y thenne farlige tijd 4 , amen. Ex Nyboriig tjsdagen thend 5 decembris mdlxiiij.

Herloff Trolle.

s. 291 Udskrift 1 : Erligh och welbiurdig mand, herr Magnus Gyldenstierne till Stiernnholm etc., ridder, kong. maytt. stadtholder paa Kiobennhaffnn, min besynderlige gode wenn gandske wenligen till skreffuit.

Egenhænd. Orig. med Spor af Segl i Rigsark., Mogens Gvldenstjernes Arkiv I. Brevet har Paategning om at være modtaget den 8. Decbr.