Danmarks Breve

BREV TIL: Mogens Gyldenstierne FRA: Herluf Trolle (1564-12-15)

15. Decbr. 1564.

Herluf Trolle til Mogens Gyldenstjerne.

Sammen med flere Rigsraader skulde han have været til Mønstring i Skaane, men de ere blevne opholdte. Jørgen von Holle og Daniel Rantzau ere indtrufne. Forskjellige højere Officerer ere blevne udnævnte. Alt gaar for øvrigt saare langsomt. Han har foredraget Kongen Indholdet af Mogens Gyldenstjernes Breve; venter snart at kunne rejse til Mønstring. Greven af Schwarzburg og Jørgen von Holle drage ud af Landet. Jørgen Rosenkrantz er kommen tilbage fra Wien. Udtaler sin Bekymring for Fremtiden.

Mijn wenlige oc kerlige helssen altiid forsendt mit waar herre. Kerre her Magnus, ganske gode wen, gud hand beuare theg y thenne farlige tiid oc att leffue gud behagelegen. Kerre her Magnus, Holger Rosenkrantz, Peder Bille, Sthen Rosenspaarre oc ieg waare tiill sagde, att vij skulle haffue warit offuer och munsterit the knectther, nar the haffde foid the iij monitz betaling 2 . Nu haffuer vij ware(!) nogit opholden, huor for wed ieg icke, saa lenge att Jorgen v. Holl oc Danell 3 ere nu komen. Hues her nu y will s. 292 handlis, geffuer leyligheden etc. Frands Brockenhuss er ouest(!) for thett danske krigs folck 1 , Euertt Bill hans luttenantt 2 , Loduig Mu[njck 3 oc nogen flere till hoffuitzmend, ieg wed thom icke alle. Frands haffuer selff optegnit them, hand begerer att haffue mit sig. Alting gaar saare langsomp tiill Saa langt tijsdagen 4 .

Her Otthe haffuer beuilgit att ware feltt herre, epther som hans embede 5 vdkreffuer. Huor thett bleffuer forhandlit mit greffuen, er end nu intit vest om. Alting gaar langsompt tiill, gud hielpe oss will. Kere her Magnus, ieg haffuer fangit thwenne tynne screffuelsser oc the breffue oc registher ther hoss, som thv sennde mig, oc ieg haffuer mit flijd lest thom for kong. mtt. oc tald mit raadit om alle ærynder om Iens Kaas, Bahuss 6 oc Westersøen 7 . Wij haffuer och alle nocksom geffuit landens leylighed och waar formøge tiill kennde. Huad fortrostni[n]g eller reddning kand ieg intit screffue om, mens will selff sye thig, forste gud wiill, wij fynndes. Holger Rosenkrantz, Per Bille, Sthen oc ieg komer nu offuer mit thett førsthe 8 . Thett er nu s. 293 uilgit aff øffuersthen, att mand skall munstere. Iorgen von Holl haffuer forloff att drage aff landit paa nogen tiid 1 .

Greffuen drager oc aff landit, dog icke slett aff tackit 2 . Iorgen Rosenkrantz kom hijd y gaar fraa keysseren 3 . Kong. mtt. haffuer end nu icke hørtt ham, intit haffuer ieg heller hørtt aff hans verff. Kere her Magnus, ieg kand icke screffue, huor sielsompt oc vnderligt som thett sher vd mit oss, oc ingen aether thett. Gud for syn godhed skyll beskerme oc beuare oss will fraa all vlycke oc ont, amen. Kere her Magnus, huor ieg kand tyene thig, giør ieg ganske gerne. Gud hand beuare thig will y thenne farlige tijd, amen. Ex Nyborig fredagen thend 15 decembres mdlxiiij.

Herloff Trolle.

Kære her Magnus, lader Bijrge Trolle, Holger Rosenkrantz, Peder Bille, Sthen Rosensparre sye thig mange gode netther. Gud ware altiid mit thig.

Udskrift 4 : Erliig, welbiurdiig mannd, her Mangnus Gullenstierne tiill Stiernnholm, riitther, konge. maitt. statholder paa Kiøbinhaffnn, myn besynderlig gandsche gode wen, wenligen tiillschreffuidtt.

Egenhænd. Orig. med Segl i Rigsark., Mogens Gyldenstjernes Arkiv I. Brevet har Paategning om at være modtaget den 19. Decbr.