Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Herluf Trolle (1565-03-04)

4. Marts 1565.

Herluf Trolle til Borgmester og Raad paa Skagen.

Han paaminder dem indtrængende om i rette Tid at stille de af Byen udskrevne Søfolk og Soldater.

Wenliig helsenn nw och altiid forsenndt med vor herre. Kierre wrenner, som ether vel fortencker, ath y for nogenn tiid siidenn haffuer fangitt kong. maytt. schriffuelsse om skypper, styrmendt och bodzmendt ath wdschriffue aff etherss by, ath dy skulle vere her tiill stede nw medfaste søndag 1 wdenn forsømilss, thii beder ieg ether paa høgmelthe kong. maytt. vegne, athj fremskycker samme skypper, styrmendt och bodzmendt, saa ath dy wisseliigenn er her tiill stede samme tiidt wdenn all forsømmilss, ther liiger kong. maytt. och riigitt stoertt mact paa. Sammeledis som y och haffuer fangitt kong. maytt. schriffuelsse om krigss folck, badskier, piber och tromslager, tha beder ieg ether paa konge. maytt. wegne, ath y aldelis rether ether epther ath samme krigss folck och wisseliigenn erre her tiill stede thenndt søndag næst epther paaske, saa ath altt thett søfarende folck er her thiill stede medfaste, som forschreffuitt staar, och altt krigss folckitt qwasimodogenitj søndag, som er thenn 29 aprilis, wforsømith 2 . Ther med skeer kong. maytts. vilge, och ieg for min personn gierne forskylle vill. Her med ether gud befalendis. Ex Kiobenehaffn thenn 4 martij aar mdlxv etc.

Herloff Trolle.

s. 308 Udskrift: Erliig och welfornumstiig menndt, borgemester och raadt paa Skauffuenn, min sønderliig goede venner, venliigenn tiill schreffuit.

Orig, med Spor af Segl i Universitetsbibl., Additam., Fol. Nr. 19.