Danmarks Breve

BREV TIL: Herluf Trolle FRA: Jørgen Ottesen Rozenkrantz (1565-03-20)

20. Marts 1565.

Jørgen Rosenkrantz til Herluf Trolle.

Han har efter Kongens Befaling udskrevet 400 Karle i Kalø Len, blandt hvilke 130 ere søvante. Desforuden har Skibshøvedsmanden Jørgen Grøn udtaget Mandskab i Grenaa og Æbeltoft. Saasnart Vinden bliver gunstig, sender han Mandskabet til Kjøbenhavn. Han vedlægger en Fortegnelse over Folkene.

Venlig helssen altiidt forsendt mett wor herre. Kiere Herløff Trolle, sønderlig gode wen, ieg betacker teg gantz wenligen oc gierne for alt gott, thw meg beuist haffuer, huilkett ieg altiidt will befindis godwilligen tiill att forskylle. Och giffuer teg wenligen tiilkende, att ieg haffuer fangitt thin skriffuelsse, vdj huilken thw est begerindis, att ieg wille forskicke hues bodtzmendt, ssom ieg effter ko. matt. min naadiste herris befaling haffuer ladett vdskriffue her i lennitt 1 , att the kunde were i Køpenhaffn inden midfaste førstkomendis 2 . Saa will ieg icke forholle teg, att ieg effter ko. matt. befaling haffuer laditt vdtskriffue iiijc karle, ssom skall brugis emodt kon. matt. oc rigens fiender oc Albrett Maltissen 3 skall framføre, eblantt huilke ther findis jc oc XXX perssoner, ther gode søekarle ere oc ere wantt tiill søes s. 309 paa smaa skib. Om the kunde tienne tiill bodtzmendt paa orlogs skib, wedt ieg icke. Dog ere ther nogen faa eblantt, ssom tiilforn haffuer weritt paa kon. matt. skib oc seglitt for bodtzmendt. Ther for vden kommer her oc nogen aff Grindo 1 oc Ebeltofft, ssom Iørgen Grøn 2 haffuer ther vdtagen paa ko. matt. wegne. Tisse forne folck skall ieg forskicke tiill Sielandt, thette første børen blesser. Sender ieg teg oc itt register paa forne bodtzmendt, att thw ther effter kandt rette teg oc vdtage aff them, huilke teg behager. Och hues teg tiill ere, willie oc kertt er, gør ieg altiidt gantz gierne. Will her mett befale teg then almectigste gud, handt beskøtte oc beskerme teg fra all waade oc vløcke oc vnde teg løcke oc seyer emodt ko. matt. oc rigens fiender. Aff Kalløø then 20 martij aar 1565.

Iørgen Rossenkrantz.

Udskrift: Erlig oc welbyrdig mandt Herløff Trolle tiill Herløffsholm, myn sønderlig gode wenn, wenligen tiilskreffuitt.

Orig, med Segl i Rigsark., Indkomne Breve til forskjellige højere Embedsmænd 1539—88.