Danmarks Breve

BREV TIL: Mogens Gyldenstierne FRA: Herluf Trolle (1565-06-01)

1. Juni 1565.

Herluf Trolle til Mogens Gyldenstjerne.

Han beder om, at der maa blive sørget for, at de til Norge afsendte Krigsskibe, naar de vende tilbage, kunne blive provianterede i Helsingør eller Helsingborg, for at de desto snarere kunne slutte sig til Flaaden, der vil være at træffe under Bornholm, hvis den ikke forinden har haft Sammenstød med Fjenden.

s. 315 Wennlig, kierlig helssen altijd forsent mett wor herre. Kierre her Magnus, gandske besynderlige gode wenn, tacker ieg theg gandske gierne for alt gaat, som dw meg altijd giort och bewijst haffuer, huilckid ieg altijd gandske gierne mett theg igienn forskylle och fortyene will. Kierre her Magnus, giffuer ieg deg wenligenn till kiende, att ther som de skijb, som er y Norge 1 , kommer hiem vdij gien och bliffuer lagt paa reden, tha will thett bliffue well senth, for de kommer hijd till floden till oss, och toctis meg best at were, att de motte faa, huad thennom fattedis, y Helsingobr eller Helsingborg. Beder theg ther forre gandske gierne, atthw wilt well giøre och lade bestelle y Helsingøhr, att naar de kommer der, de motte faa ther saa megitt fijtallij, som de der kand bekomme, och att de wille folge strax epther flodenn, och skall fijndingen 2 were vnder Borringholm, om wij icke kand forre komme y tale met de suendske, oc da wille wij gierne deele mett them bode fijtallij oc anditt, huad wij haffuer, att de mand strax kommer epther. Kierre her Magnus, hues ieg kand giorre igien, ther dw kand haffue tyeniste och gaat aff, gior ieg altijd gandske gierne etc. Her met deg gud befalendis. Ex kong. maytt. amyrall skijb Iegermesther thend i iunij anno dominj 1565.

Herloff Trolle.

Udskrift: Erlig och welbiurdig mand, herr Magnus Gyldenstierne till Stiernholm, ridder, kong. maytt. stadtholder paa Kiobenhaffn, mynn besynderlijge gode wenn gandske wenligenn.

Orig, med Segl i Rigsark., Mogens Gyldenstjernes Arkiv, I.