Danmarks Breve

BREV TIL: Mogens Gyldenstierne FRA: Herluf Trolle (1565-06-01)

1. Juni 1565.

Herluf Trolle til Mogens Gyldenstjerne.

Holger Rosenkrantz har meddelt ham, at Elfsborg skal være undsat. Han er nu gaaet til Søes og haaber et lykkeligt Resultat; Skibe ere udsendte for at udspejde Fjendens Flaade. Mogens Gyldenstjernes Søn Henrik har anmodet om Tilladelse til at tjene paa Flaaden, hvori Herluf Trolle gjerne vil føje ham, hvis hans Fader ønsker det.

Kere her Magnus, ganske gode wen, gud hand giffue thig løcke oc salighed, hand giffue thig 1 att leffue gud behagelig oc att fijndis helbrede oc glade y guds frijcht oc wenskaff. Kere her Magnus, Holger 2 bød mig tiill 3 y iaffttes, att waare skeff skall haffue vndsatt Elsborig 4 , thett gud geffue, oc gud wære loffuit. Mig hobes oc mit guds hielp, at gud wiill och hielpe mig, oc gud wiill nederlegge och ned slaa alle waare fyender, gud till loff oc ære. Ieg er nu till segels y guds naffn oc hobes mit guds hielp snartt att screffue etther gode tyender tiill. Ieg haffuer iij aff waare pyncker for vd, som skulle bleffue hpss thend [sue]nske flode oc gøre mig besked, hu [or t]he bleffuer, saa the skulle mit guds hielp [ic]ke vndkomme 5 . Kere her Magnus, tyn søn Henderck(!) screff mig tiill, att hand ville gernne tiill skeffs, oc ieg wed icke thyn villij ther paa 6 . Ther som thett er thyn villige, thaa wiill ieg gernne gøre ham thett besthe. Kere her Magnus, huor ieg kand tyene thig, giør ieg altiid gernne. Gud vare altiid mit thig. Ex s. 317 kong. mtt. omerall skeff Iegermesther fredagen epther Chrestj hemilfarts dag mdlxv.

Herloff Trolle, forstander
for aldelns(!) frj scole Herloffsholm.

Udskrift 1 : Erliig oc welbyrdig mandt, her Magnus Gyldensterne tiill Stierneholm, [k.mtt.] stattholder [p]aa Københaffn, myn g[an]ske gode wen wenligen [tiillscreffuit].

Egenhænd. Orig. med Segl i Rigsark., Topogr. Saml., Herlufsholm Nr. 11. Et ormædt Hul i Papiret har borttaget nogle Bogstaver.