Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik 2. FRA: Herluf Trolle (1565-06-06/1565-06-07)

6.-7. Juni 1565.

Herluf Trolle til Kong Frederik II.

Beretter om en Kamp, han har haft med Fjenden imellem Femern og Wismar, i hvilken saavel han selv som Henrik Gyldenstjerne er bleven saaret og Skibene saa stærkt medtagne, at han nødes til snart at sejle hjem. Den svenske Flaade er derefter styret mod Bornholm, men han anser det ikke for raadeligt paa ny at indlade sig i Kamp med den, før hans Skibe have faaet den nødvendige Udbedring; han styrer derfor nu mod Kjøbenhavns Rhed og udbeder sig Kongens Tilladelse til at gaa i Land for at blive helbredet for sine Saar.

Etthers kongl. maytt. mynn gandske vnderdanige och willige tro tyeniste nu och altiid forsendt mett wor herre. Aldernaadigste herre och koning, giffuer ieg etthers kongl. maytt. gandske vnderdanigen tillkiende, att siden ieg løb vd mett etthers kongl. maytts. orlogs flode vdaff Sunditt, tha strøg ieg icke mitt segell, førend ieg kom y handell mett de suenske. Och kom wii till them y mandags mellom Femernn och Wismar, och haffde god wind till thennom, saa lod ieg flux drage till thend suenske amyrall, och wille haffue lagt hannum om bord, saa kom ther well femten eller sexten afl de suenske skiib omkring meg, saa att ieg mett mact s. 318 motte slage meg ther igiennom hans flode, och fick ther offuer stor skade baade paa skiibs redskaff och folckid, och skall ieg tro, att thett gick de suenske icke bedre 1 . Ieg bleff och saa saar 2 aff nogitt hagell skud igennom mynn arm och y mitt laar, saa at ieg intid kand gaa, mens maa ligge wed sengen, dog, gud were loffuid, bliffuer meg intid att skade etc. Hendrich Gyldenstierne 3 bleff och skudenn y hans heele, saa hand icke helder kand gaa etc. De andre etthers kongl. maytts. hoffuidzmend och skiibe ere end nu wed mact, gud were loffuid, och ere paa weyen att løbe epther wore fyender, thet beste gud giffuer oss lycken till, och troer wisseligen, att gud skal giffue oss en god seyerwinding offuer thennom. Dog er Iegermesteren, disligeste nogen aff de andre skiib ilde skampferid paa theris redskaff, saa thett will icke lenge ware, før wii nøddis till att løbe hiem mett floden att lade fly redskaffuid ferdig vdigien. Och wed nu intid ydermere att skriffue etthers kongl. maist. till paa thenne tiidt, men will nu och altiid haffue etthers kongl. maist. mett siell och liiff till ett løcksaligt langwarid roligt regementhe och till eil erlig seyer och offuerhand offuer alle etthers kongl. maists. fyender och vwenner gud almechtigste befalendis. Aff etthers kongl. maist. amyrall skiib Iegermesther vnder Hedensøø thend 6 iunii anno domini 1565.

Etthers kongl. maists.
vnderdanige tro tyener

Herloff Trolle.

s. 319 Allernaadigste herre, siden thette breff war skreffuit, tha fulde wii the suendske och loffueride mett thennom om winden till y dag, klocken war mellem vi och siw, y thend act och mening, att wy wille haffue trengt thennom fra Ny dyb och kommid emeliom the skiib, som till Stralsund war, och thend suendske flode. I dag fick wii ther wist kundskaff vdaff en aff de lybske piiicker, som war ther vnder landitt, att den suendske flode fick ett bud ind offuer Iellen 1 till Stralsund, och fick theris skiib vd till thennom, saa att the ere nu otthe och firetiuffue, och holt de theris rette kaass hen ad Borringholm, tha paa thett att ieg icke skulde komme etthers kongl. maist. om thenne flode eller komme oss sielff vdi brand, tha satte ieg min kaass hiid att Sundett, att ieg kunde beuare Sundet, fordi saa att thersom wii haffde kommid mere y handel tilhobe, och ieg haffde faad nogen mere liidit skade ydermere paa mine master, end som ieg haffuer faat, eller ochsaa en storm haffde kommid paa, tha haffde myne master gaad for borde. Her er ochsaa flere y floden, som ochsaa klager thet same, att de intid kunde giøre hoss fyenderne, før end de faar bødet theris redskaff vdigen. Och løber ther fore ind paa reden, saa lenge wii faar bødt wor redskaff igien, bedendis etthers kongl. maist. gandske ydmygeligen, att etthers kongl. maist. wille vnde meg att drage y land, till saa lenge att gud will, ieg motte bliffue till pass vdigien. Skreffuid aff etthers kongl. maists. amyrall skiib Iegermester torsdagen thend 7 iunii anno domini 1565.

Udskrift: Høgbarenn første, stormechtigste herre, herr Frederich den andenn, mett gudz naade Danmarckis, Norgis, Wendis och Gottis koning, hertug vdi Slesswiig, Holsten, Stormarn och Dittmersken, greffue vdii Oldenborgk och Delmenhorst, myn allernaadigste herre och koning, vnderdanigen.

Aftryk efter Danske Magazin III. 287 f. Brevet har Paategning om at være modtaget paa Frederiksborg den 8. Juni 1565.