Danmarks Breve

BREV TIL: Herluf Trolle FRA: Mogens Gyldenstierne (1565-06-07)

7. Juni 1565.

Mogens Gyldenstjerne til Herluf Trolle.

Han tilraader Herluf Trolle at gaa i Land for bedre at kunne komme sig af sine Saar; han har ikke før kunnet faa Brev afsendt til ham. Sender et Brev om Begivenhederne for Elfsborg; for øvrigt vides intet nyt om Krigen til Lands. Beder ham tage Henrik Gyldenstjerne med i Land, saa de begge kunne blive behandlede af Herluf Trolles gode Feltskjær.

Kerre Herluff, ganske gode wen, ten alssommechtigeste gud wor louet, som teg ennw har redit af tene store far, som tu nu har weret vdj, oc vnde teg snart at kome tyl tyn førilsse igen. Roder ieg, tu gyffuer teg vdij land, her er sunder lugt 1 pa landet en pa wandet, oc tyn Beritte kand se teg tyl gode etc. Ieg har wel scryffuit teg tyl oc inttet skyb haft, som kunde før teg breffuen. Ieg wylle icke woge et skyb, lyger her met fyttallig, oc tet met malttet at lade løbe vd, før ieg fyck wysse tydyng om flaaden. Sender ieg teg et breff 2 , som dy høesmen, for Elsborig lyger met dy skyb 3 , som tu selfer kand se, huor tet ter begyffuer seg 4 . Ingen tydyng er fra wort krygsfolck, som erre op draget, huorlunde tet seg ter begyffuer. Oc kom nu selluff i land oc tag Henrick Giildenstiern 5 met teg. Ieg hører, tu har en god feltsker, sa kand hand hielpe etter bode. Ten aldsommechttige gud vnde teg at kome snart tyl tyn helb[r]e at kome(!). Met hast 7 iunij 65.

Magnus Giildenstiern
ritter.

Udskrift 6 : Erliig oc welbyrdiige mannd Herluff Trolle tiill Herloffsholm, konng. mat. ammirall, myn besønnderligenn gode wenn, ganntz wennliigenn tilschreffuit.

Egenhænd. Orig. med Segl i Rigsark., Adelsbreve LVII. 101.

s. 321

s. 322