Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Gøye FRA: Dorothea (1551-05-12)

12. Maj 1551.

Dronning Dorothea til Birgitte Gjøe.

Dronningen beder hende skaffe forskjellige Planter, om hvilke de skulle tale nærmere, naar Birgitte Gjøe kommer til Kjøbenhavn.

Dorothea mett guds naade Danmarckis, Norgis,

Wendis och Gottis drottningh etc.

Vor gunsth tillfornn 1 . Wij bede tegh och begere, att thu wiltt giøre thin alderstørste fliidt till, att thu kandt flye oss thesse effterschreffne øurtther, som wij kunde lade sette vdj ballier och ellers, som er førsth rett meyoran 2 , brisilicon 3 , neglickenn, cipress, gule fioell och hues andre slagh gode øurtther, som thu kandt bekomme. Och nar thu hiidt till oss kommendis worder, wille wij ydermere selff thale mett tegh ther om. Heer mett skeer oss synnderligenn till willie. Befallenndis tegh gud. Schreffuitt paa Kiøpnehaffnns slott tiisdagenn nesth effter søndagenn exaudj aar etc. mdlj.

Vnder wortt signett.

Udskrift: Oss elskelige frue Birrithe Herloff Trolles.

Orig. med Spor af Segl i Rigsark., Personalhist. Saml. 1523—1600, Birgitte Gjøe.