Danmarks Breve

BREV TIL: Grethe Bryske FRA: Birgitte Gøye (1558-09-18)

18. Septbr. 1558.

Birgitte Gjøe til Grethe Bryske.

Det Brev, som Grethe Bryske har tilskrevet hende om en vis Sag, vil hun vise Herluf Trolle, saa snart han kommer hjem fra Skaane, hvorefter han selv nok vil skrive til Peder Rud om Sagen, der da sikkert vil blive ordnet.

Vennligh helssenn forsennd mett gud. Kiere Gretthe 1 , nesth syskenn barnn och synnderlig gode weenn, liest wennlig tacksigelsse for alt gaatt, som thw mig giord och beuist haffuer, huilkit ieg forskylle will mett huess ieg wed tig tell willie werre, ther thw kand haffue gaatt aff. Kiere Gretthe, giffuer ieg tig wenligenn tilkende, att ieg haffuer s. 363 lesd thett breff, som Peder haffuer schreffuit Herloff till, saa er nu Herloff icke hieme, hand er y Skaane att vndfanghe hertugindenn aff Saxen 1 . Nar gud vill, hand kommer hiem, tha vill ieg viisse hanom breffuitt, saa tencker hand vell thell mett then sagh, som hand vill forsuare for huer mandtt 2 . Och skall Herloff selff skriffue Peder ther till om, saa ieg forseer mig till, att thett skall well gaa ligelig till. Och huess ieg y nogen mode wed tig till willie werre, giør ieg altiid veluelligenn och gernne. Giør well oc helsse Peder mett mange cm godenetter paa myne veghne. Her mett tig gud almectigste befallen dis. Aff Roske gaard then 18 dag septembris 1558.

Børgetthe Gøye.

Udskrift: Erliigh och welbyrdiigh quinde, frue Gretthe Peder Rudtz, myn kiere nesth syskenn barn och synderlig gode wenn wenligen tilschreffuit.

Orig. med Segl i Rigsark., Adelsbreve XXII. 43.