Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Gøye FRA: Mogens Gøye (1559-07-29)

29. Juli 1559.

Mogens, Mette Og Falk Gjøe til Birgitte Gjøe.

De takke Birgitte Gjøe for hendes Godhed mod dem og ønske hende alt godt. Deres Søster Margrethe er uventet kommen hjem.

Wor allerkieriste fadersoster och alles wor hierte kiere hulde maader, wii kand aldrigh fultacke ether for ethers mange wsigelige welgierninger, som y os fattige bornn alle wore dage giort och beuist haffuer 2 . Denn allermechtiste s. 371 gud, som ingenn welgierninger will haffue wbelønt, hann were ethers loner och betaler for alle disse ethers welgierninger, som y haffuer beuist os. Saa kunde wii aldrigh fuldskriffue ether thill, saa retteligh fast wos lengis alle epther ether, gud wnde os alle denn glede, att wii maa finde ether hilbredigk och glad. Wor hierte allerkieriste fadersøster, kand y icke troff denn store glede, som wii alle fich nu, wor kiere syster Margrete kom hiem thill wos, huilckitt wii icke nu haffde hobtis denne tidt, och troffuer wii well, att icke haffde kunde sked, dersom wii haffde icke nøtt ethers staare godhed dett aff 1 . Saa forglemmer y inthett, som well er giort, denn allermectiste herre gud were ether god thill euigtidt och giffue ether glede y himmerigh mett alle gode gudtz engle, dett skulle wii bede hannum alle om, denn stundt wii leffue. Wor allerkieriste fadersøster, fortencker os icke for gudtz skild, for wii skriffue ether saa dristeligenn thill, wii wille findis for ethers troff, ydmygelige bornn, denn stund wii leffuer. Will y well giore och sige ethers iomfruer mange godenatter paa wore wegne. Saa will nu och altidt haffue ether denn almectiste herre gud befalindis mett alt dett, ether kiert er. Hann beuare ether sund och karsk och lade ether lenge leffue mett os. Ex Skiersøe leffuerdagenn epther sancte Anne dagh anno domini 1559 2 .

Maagens Giøe. Mette Gyøe. Falck Gøee.

s. 372 Udskrift: Erligh och wellbiurdigh frwe, frw Birgitte her Herloff Trollis thill Ringkloster, wor allerkieriste fadersøster, ydmygeligenn thilskriffuit.

Orig. med Segl i Rigsark., Adelsbreve XXII. 27. Underskrifterne egenhændige. Brevet er skrevet med Mogens Gjøes Haand.