Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Gøye FRA: Beate Brahe (1560-03-02)

2. Marts 1560.

Beate Brahe til Birgitte Gjøe.

Jørgen Lykke skal rejse i Kongens Ærinde til Frankrig, hvorfra hun ønsker ham vel hjemme igjen. Kongen har været i Ribe og modtaget Gesandter fra Hertugen af Brunsvig-Lyneborg, hvis Bryllup med Kongens Søster skal staa i Celle. Hun længes meget efter at tale med Fru Birgitte og høre fra hende. Takker for nogle Gaver, Fru Birgitte har sendt, m. m. Knud Hardenbergs Fæstensøl er fastsat til næste Dag.

s. 374 Ihs. 1

Myn vælvillige oc kiærllig helsen nv oc altid ffor sænd mett vor hærre. Min kiærre Berethe oc min aller kiæreste ssøstere, iæg taker ted (!) saa ganske giærnne for alt ærre oc got, som dv mig altid giort oc bevist haver, oc besønderlig ffor din gode skrivelse, som dv nogen tid ffor leden siden skreffst mæg tel. Gvd gived, ad iæg tæd veste i noger made hos dæg ad ffor thiænne hæller ffor skylle, skvlle dv ffenne mæg saa god velligen tel, som iæg var din egen søster, dær skal dv icke have thvil paa. Min aller kiæreste Berrethe, iæg kvnne nv icke ladid, ad iæg i 2 mothe skrive dæg tel, i mæn mæg nv stædes bvd tel Sællen, ad dv mothe vede, huor her Iøren oc mæg lide 3 . Saa gyver iæg dæg vænnlig ad vede, ad gvd almetegeste haver spart vos helbrede oc svnd, gvd værre loved. Kiærre søster, saa haver nv ko. ma. aff færrred her Iørren tel Ffrankerige, hans nades ærrende oc værve(!). Dæn alsommetegeste gvd han vnne hannom iæn løck sallig resse oc sænne hannom væl hiæm tel mæg oc hans børn oc alle hans wænnerre(!) igæn. Oc kan iæg icke ffvl skrive dæg tel, saa rætellig ille iæg ær tel ffress oc bliver nv, ind tel gvd vel, ad iæg ffanger hannom hiæm igæn. Dæn almetegeste hærre oc gvd han bevarre hannom væl oc lade ssinne gode ængelle værre i fflok oc ffølle mett hannom, ad vi motæ ffen des e gvs frøt svnne oc glade 4 . Minn aller kiæreste Berreethe, giver iæg dæg vænnlig ad vide, ad ko. ma. haver værred hær i Ribe siden dæn løver dag ffor ffastelagen ssøndag 5 . Saa ved iæg nv ingen ander s. 375 sønderlig tidenne, ad iæg kan skrive dæg tel, ænd ad de lønneborre geskickt 1 , hær har værred hoss min hærres nade, haver nv ffanged svar paa døres hærres vægenne, ad ffrøckens brøllop skal staa nv ad ffastelagen, fførst kommer, oc siger di, ad hærtoge skal sælver gørre brølloped, oc skal staa til Sællen 2 . Min allerkiæreste Berrethe, dv kant aller tro, saa rætellig giærnne iæg vor dæg tel ors, thi ad iæg haffde væl møged ad talle mett dæg oc beklage ffor dæg, hvilcked iæg icke paa dænne tid kan skrive dæg tel om, di ad iæg icke ved, om min skrivelse kan komme dæg sælver tel hænde, mæn dæd kan dog væl skee, ad dv haver væl sælvær hørt der noged vd aff. Hves dæg bliver saffd dær noged vd aff, daa ved iæg væl, ad dæd bliver saffd ffor min væn oc dæn, iæg forser mæg al hvlhed hoss. Min aller kiæreste Berethe, iæg beder dæg saa giærnne, ad nar dæg stædes bvd tel mæg, ad dv daa velt skrive mæg tel, hvor Hærlloff oc dæg lider, gvd gived, ad dæd gar eder saa løck sallig oc væl, ssom dæd skal værre mæg saa kiært som noggenn dæn barren 3 væn, i haver. Aller kiæreste Berrethe, iæg taker dæg saa ganske giærnne ffor denne hanske, dv sænne mæg, oc deslegeste for den salter 4 , dv sænne din lelle iomffrv 5 . Gvd gived, ad iæg veste noged, ad iæg konne gørre hæller besstelle ffor dæg i dæn lans egen, som iæg i ær, dæd iæg konne tiænne dæg mett, daa skal dv vest vede, ad iæg velle dæd saa giærnne gørre som ffor mæg sælver. Min aller kiæreste Berre(!) oc min gode ssøster, iæg vel nv icke længer vmage dæg mett thænne men skrevelse, mænn iæg vel have Hærloff oc dæg gvd dæn alder metegeste beffallendes. Gvd sparre eder bade sammen længe gvdffrøtig, svnd oc sallig. Her Iørren lader ssige bade Hærlloff s. 376 oc dæg saa mange gode nat oc lader eder ssige, ad veste han i noger made ad kvnne tiænne eder vd i, daa skvlle i beffenne hannom dær god vellig tel som eders bessønderlig gode væn. Aller kiæreste ssøster, vel du oc væl gøre oc ssige Hærlloff mange gode nat paa minne vægenne. Lader Gærttred Løcke 1 ssige eder bade mange gode nat, oc hvn betaker dæg saa ganske gærnne ffor denne hanske, dv sænne henner, oc ffor altt anned got. Skreven i Ribe 2 løver dagen næst æffter ffastelagens ssøndag mdlx.

Beathe Brade.

Min aller kiæreste Berrethe, maa dv oc vede, ad i morren skal staa ffæstens øl hær i bien mett Knud Hardenbærre oc hoffniesterindens dater iomffrv Mæthe 3 .

Udskrift: Erllig oc vælbyrdege kvenne, ffrv Berræthe Hærloft Troless, myn kiærre ssøster, ganske vænnlig i egen hand.

Egenhænd. Orig. i Rigsark., Adelsbreve X. 168.