Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Gøye FRA: Elline Gøye (1562-05-26)

26. Maj 1562.

Elline Gjøe til Birgitte Gjøe.

Tvende Personer af hendes Omgivelse have været syge, og selv er hun ikke rask. Hun vil snart besøge Birgitte Gjøe. Om den forestaaende Flytning m. m. Hun sender nogle Brasen og lover hende flere. Anne Abildgaard er syg m. m.

H. k. søster, ieg taker dek sa gantz gerne for dyn skri[uelse] oc bod med hues du hauer send meg. Ieg vel thett godvelig oc gerne forskylle altt, hues ieg ved dek kertt er, af yderste formoue. Ieg kand ickj skriue dek, sa ille ieg var til fretz i gor, for Margrette 3 hun la den helle dag oc ad alss inthett. Nu er thett, gud ske lof, beyre, sa hun er nu ope. Berette Bølle 4 er vel til pas oc vel til fretz oc s. 382 sa, du trø(!) med guss help ingen frøkt haue for hene, hun komer ickj langtt fra meg enten natt eler dag. Ieg forser meg, du har i dag fad myn skriuelse. Ieg hauer i natt fod sa suartt af hoste oc brystverk oc hauer spøtt oc spøed sa møged i dag, thett blyuer dog vel gott mett guss help. Thett første meg muligtt er ad kame af gorde, da vel ieg mett guss help kome til dek. Her henger nu sa møged pa, sønderlig men Fyetzens 1 ickj er hiem, men skal nu tage alteng, som thett faler seg. Gud kand vel andre thett, nor hans velye(!). Vel du take Bore 2 for syn bog(?), ieg hauer oc skreued ham til mett myn dreng i dag om vogene, huad vj nu ickj flyter os efter, før høsten gar pa, siden for vi ingen hielp. Ieg sender dek ij ferske brasen, som rett nu var tagen, ieg velle gerne sende dek flere, du(!) kan han ickj føre dem. Der kam nu ij oc xx oc c op fra søen, oc er en nu bod efter flere. De ere sa skøne mest parten, som dese ere. Gud ske lof i eueghed, thett kand nu ingen forvende, thett gud vel vnde os. Du schal oc blyue vforglomtt, nor de blyuer tore. Ieg hauer ickj sett lige mange sa skoner(!). Huad du nu hauer lontt meg ad skere efter 3 , skal ieg self, om gud vel, føre dek igen med stor taksyelse. Gud almeyteste vel ieg, m. h. k. s., haue dek altid befaled. Du villtt vel gøre oc sye Børe oc Herlof mange gode neter. Berette 4 taker dek gerne for sko och hoser mett mange gode neter. Datum Brentued mett hast tisdag efter trinitates sondag etc. 1562.

Elene Gøye.

Tro vest, ieg var iu sa gerne hos dek, som du ville haue meg. Ane Abelgard 5 er syg i syn maue oc leger ved

s. 383

s. 384

s. 385 sengen. Myn ny mø fulde Gertred 1 hen i løuerdages til Kobenhauen, dog saude hon ad ville kome igen inden sondag. Gud beuare dek altid. I moren vel ieg afferde Olofs bod, nar ieg for thett bref igen, ieg sende dek etc.

Udskrift: Myn kere søster, fru Berette Herlof Troles, gantz venlig til skreuedh.

Egenhænd. Orig. med Segl i Rigsark., Adelsbreve XXIII. 178.