Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Gøye FRA: Rasmus Augustinus (1562/1571)

1562—71.

Rasmus Augustinus til Birgitte Gjøe.

Et Digt om Djævlebesættelsen i Anne Grubbes Hus i Næstved.

En kort wise giort i en tacksigelse 0111 Satans

grwmhed, som lod seg obenbare i iomfrw

Anne Grubbis hws i Nestid oe blef

vijd guds barmhiertighed

wddreffuen 2 .

I. Af hier - tins grwnd ieg ta - cker

deg, min him-mel - ske fa - der, al - le -

ne tor hielp oc trøst, dw sen - de

meg wijd or-det det sande oc re - ne.

s. 388 2.

Nu hafuer ieg prøfuit dett, dw hafuer sagt I scrifften obenbare:

Paakalde meg af all din kraft den dag, dw est i fare.

3 .

Nar dw est wdi saadan tuang, Att ingen deg raad kand hente,

Oc tijden giøris deg ait for lang, Da skaltu wist meg wente.

4 .

Aldrig kand wære større nød End Satan hafue till hwse,

Det maa well lignis den bittre død Att se hans grwmhed brwse.

5 .

Glæde hos meg hwn wor ey stor, Der ingen meg raad kunde bære,

Den diefuel sad mett meg till bord, Hand i 1 lenger oc wærre.

s. 389

s. 390

s. 391 6. Rætt bryste maatte it hierte aff steen Oc sucke ofuer denne plage,

Paa dem maatte skielfue hender oc been, Som hos wore i de dage.

7.

Wor bøn oc sang forhindrid wor, Saa mone den satan raabe,

Tusinde stycke bar hand for, Nar wi deg gud wilde lofue.

8.

Benedidet oc ære till euig tijd Ske gud for uden ende,

Som lod deg tee en fader blijd, Der dw din hielp meg sende.

9.

Bort fra meg, herre, dw togst den gast, Met graad der wi deg bade,

For deg hand wigede met en hast, Os alle foruden skade.

10.

Euindelig bør deg lof oc pris, O fader wdi det høye,

Att du os saadan naade beuijs, For deg wore knæ wj bøye.

R. A.

Udskrift: Till sin kiære frw, f. Byrgitte Gøye, kommendis denne screft.

Egenhænd. Orig. med Segl i Kgl. Bibl., Bøllingske Brevsamling. 1 — Trykt hos Becker, Herluf Trolle og Birgitte Gøie S. 37 f.