Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Gøye FRA: Mogens Gyldenstierne (1565-08-07)

7. Aug. 1565.

Mogens Gyldenstjerne til Birgitte Gjøe.

Han sender et Brev fra sin Datter Else angaaende en Guldkjæde, som Fru Kirstine Friis var hende skyldig, men som hun ikke har faaet, og udbeder sig Fru Birgittes Raad. Kongen er misfornøjet med Skibshøvedsmændene.

Kere Beritte, nest søsken barn 2 oc besiinderligen ganske gode oc fortroede wen, gud vnde teg liicke oc sundhedt oc meg tet lenge tyl teg at høre oc spørig. Kand ieg teg tet wenligen icke fordiille, at ieg har fanget myn datter Elsses 3 schryffelsse, som ieg nu sender teg, oc beder teg, tu wylt holle meg tette tyl gode oc delle tynne gode rod tyl meg. Tet wor triihundert daller, ieg lod Kyrstyn s. 417 beholle for nogen rentte, at Gaberiel bleff meg skillig 1 for nogene rentte(!) etc., ter wylle hun gyffue hender en kede for pa tuhundert vnggerske giillen. Nu forstar ieg pa Elsses schryffuelsse, hun har inttet fanget ter af, sa troer ieg wel, hun gør icke helder her eptter, huylcket ieg icke kand forlade oc gyffue teg tyl kende oc kere myne wonde for teg etc., kere Beritte, tu oc wel forstander af hendis schryffelsse om ten hushollyng, at hwn wore gierne ter fra ten tienste, oc ieg wyd icke, huor lunde ieg kand komme ter tyl met lempe 2 . Nu komer ieg tyl teg om rad oc beder teg, tu wyl scryffue meg tydt betiicke 3 tyl, huorlunde ieg best kand komme ther hen met vfortencht etc. Kere Beritte, ieg forlader meg tyl teg for nogen anden, ter for gyffuer ieg myn leglighet tyl kende oc beder teg, attu vdy ingen del fortencher meg, oc tu wylt sende meg Elsses breff igen, første du sender nogene tyne bud hyt vd. Inttet siinderligt er her nu, end k. mt. er inttet tyl fryds met dy skybshøsmend, dy haffue lade taget ters ameral bort etc. 4 . Kere Beritte, wydstu nogen del, som ieg kand tiene teg met, da biud altyd ouer meg sa rundeligen som ouer nogen wen, tu haffuer, tu tørst ingen twyffuel haffue pa meg, i meden ieg leuer. Oc wyl nu icke lender vmage teg met myn scryffelsse. Wyl nu och altydt haffue teg vdj ten aldmechttigestes guds beskermelsse sund oc sallig befallet. Ex Københaun ten 7 dag augusty ano 65.

Mognus Giildenstiern
tyl Stierneholm, ritter.

s. 418 Udskrift: Erlig oc welbiurddiig frue, fru Beritte Gøye til Herluffholm, myn kere nest søskenbarn, gans wenligen tyl egen hande.

Egenhænd. Orig. med to Segl i Rigsark., Adelsbreve XXV. 194.