Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Gøye FRA: Mogens Gyldenstierne (1565-08-08)

8. Aug. 1565.

Mogens Gyldenstjerne til Birgitte Gjøe.

Han sender hende et Brev fra sin Datter Sibylle. Fortæller om Krigsbegivenhederne, Opbrændingen af Gammel Lødøse m. m. Borggreven af Dohna og Otte Gjøe ere saarede.

Kere Beritte, nest søsken barn oc fortroede ganske gode wen, tyn sundhet, liicke oc welfart er meg altydt ker tyl teg at høre oc spørige, oc ieg(!) ieg teg gans wenligen tyl kende, at Sybelles 1 breff er meg i dag tyl hande kommen, som ieg nu sender teg, ter af tu selluff kand forfare hends leglighet. Oc første tu sender bud hyt vd, sa sent meg breffuit igen. Ten ionffru(!), som teg har tylskryffuit, har icke set nøiwe tyl etc. Kere Berit, fortench meget 2 icke, at ieg nu sa kortligen schryffuer teg tyl, ieg wyd inttet siinderligt ellers, end ieg i gar scryffuit har. Wort krygs folck for Elsborig er draget nedt tyl Wardbierig igen 3 . Dy brende Gamel Løsse oc tet store skyb 4 , ter stod, ten 29 dag iully, droge sa wyd en 3 eller 4 mylle ind i landit oc brende 2 af her Gøstes 5 sæde garde oc wyd 400 eller 500 s. 419 hunde garde. Dy suenske wylle icke sla, haltte skarmiitzel. Ter bleff ten her van Dun 1 skot i syt lar, en af harttug Alluffs 2 enspender bleff død, ellers 10 elle[r] 15 af wore hageskiitte. Dy pa hyn syde fynge oc naget met pa aftoget. Et forfløffuet lod har slaget Otte Gøye 3 noget pa syn hand, tet skader hanum inttet, huylket ieg icke wylle forlade oc gyffue teg tyl kende. Oc [ter] ieg kand tiene teg, fynder tu meg for tynd wylle hulde wen, tet wyd gud, som ieg met tydt ganske hus wyl haffue befallet. Ex Københaun ten 8 dag augusty 1565.

Mogens Gildenstiern
tyl Stierneholm, ritter.

Udskrift: Fru Beritte Goye, myn kere slecht, gans wenligen tyl egen hande.

Egenhænd. Orig. med Segl i Rigsark., Adelsbreve XXVII. 146.