Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Gøye FRA: Holger Ottesen Rosenkrantz (1565?)

1565?

Holger Rosenkrantz til Birgitte Gjøe.

Han sender hende Oplysning om, for hvilke af Kongens Gjældsforskrivninger Herluf Trolle var gaaet i Borgen.

Kiere Bergethe, effther thin begiere haffuer ieg søgt hos meg vdj the regester, ieg haffuer, huad sallig Herloff haffuer louid fore kongen, och b[e]finder ingen anden sted end mett tesse, som her effther følger:

Tiill hertug Vlrick aff Mechelborig 2 mett tesse efftherschreuene: her Eller Hardenberig 3 , Iahan Friis 4 , Børig Trolle 5 , Eller Rønow 6 , her Iørgen Løcke 7 , Herloff Trolle,

s. 438 Stenn Rossenspare 1 , Frantzs Brochenhus 2 , Otthe Brade 3 haffue louid for xlm daller houitstoll etc. Findis ingen anden b[e]scheed vdj cantzleit, thett er meg weterlig.

Gud befaller ieg deg, amen.

Ho. Ro.

Tiill Oue Rantzow 4 mett tesse efftherschreuen: Holger Rossenkrantz 5 , Herloff Trolle, Peder Bilde 6 , Escheld Gøye 7 for vm daller vden renten, then wed ieg icke 8 .

Egenhænd. Orig, uden Omslag i Rigsark., Adelsbreve XXII. 11.